Dienstleistungen - 361517-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2020/S 147-361517

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nationale Identifikationsnummer: 363189625
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Fax: +48 225838850

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mgm.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mgm.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mgm.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.2611.7.2020.MC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy. Niniejsze postępowanie jest III częścią postępowania Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak postępowania BA.WZP.2611.9.2019.IO 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 292 682.93 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199792 Kalender
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy. Niniejsze postępowanie jest III częścią postępowania Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak postępowania BA.WZP.2611.9.2019.IO

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba zadeklarowanych projektów / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 292 682.93 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia wynosi 748 536,59 zł netto, przy czym niniejsze postępowanie stanowi III część postępowania i jego wartość wynosi 292 682,93 zł netto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesłania ogłoszeń drogą elektroniczną, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz informacja na temat oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w w kolejnych polach sekcji III.1.1 - III.1.3 ogłoszenia. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1 - III.1.3 odpowiada numeracji przyjętej w SIWZ. Z wcześniej omawianych przyczyn, treść sekcji III.1.1 - III.1.3 należy traktować jako całość, z pominięciem nagłówków. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 4.1.1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy. 4.1.2. na podstawie poniżej wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 4.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 4.2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 4.2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 4.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie co najmniej dwie usługi o wartości 50 000,00 PLN brutto każda, których przedmiotem były wykonanie i dostawa kalendarzy. 4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 4.5.1. stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dowody potwierdzające oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny zostać załączone do oferty (w oryginale). Ze zobowiązania lub innych dowodów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4.5.2. stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.5.3. stosownie do art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 4.7.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 4.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2. 4.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2. muszą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub kilku wykonawców łącznie, warunki określone w pkt 4.1. muszą zostać spełnione przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/ nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ. 4.11. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 4.12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) - 20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.4.13. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. (Załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Zakres oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Załącznik Nr 3a do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl, umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego. W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać kolejno następujące czynności: - pobrać plik stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ; - wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą; - zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; - załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ. 5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 dotyczące tych podmiotów. 5.1.4. Oświadczenia wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane na formularzu JEDZ powinny mieć postać dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego JEDZ dotyczy. 5.1.4.1. Zakres informacji niezbędnych do wypełnienia jest określony w formularzu załączniku nr 3 do SIWZ.

UWAGA: opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku JEDZ powinno odbyć się przed dodaniem pliku na Platformie. 5.1.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5.2.1. Oświadczenie wykonawca składa w formie elektronicznej w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uprawnioną) lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu Platformy po zalogowaniu, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Za datę przekazania oświadczenia uznaje się datę jego wczytania do Systemu. 5.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego z wykonawców. 5.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wymienionych poniżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 5.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane w oryginale; sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); 5.3.5. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów stosownie do pkt. 4.2. SIWZ zamawiający na zasadach określonych w pkt 5.3. SIWZ wezwie wykonawcę do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.1.-5.3.4. SIWZ. 5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.4.1. pkt 5.3.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.4.2. pkt 5.3.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.3 stosuje się. 5.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.3 stosuje się. 5.7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/09/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Platforma zakupowa Zamawiającego: https://mgm.ezamawiajacy.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert (elektroniczny formularz przesyłania ogłoszeń nie uwzględnia terminu podawanego w dniach z tego powodu w sekcji IV.2.6. ogłoszenia podano 2 miesiące). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą będzie zawarta umowa, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 5. Oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia wynosi 748 536,59 zł netto, przy czym niniejsze postępowanie stanowi III część postępowania i jego wartość wynosi 292 682,93 zł netto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1.Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 19.2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 19.3.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 19.4.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 19.5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 19.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 19.7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 19.9.Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 19.9.1.w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 19.9.2.odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 19.9.3.odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 19.9.1. – 19.9.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 19.11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 19.12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020