Services - 361544-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Bydgoszcz: Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

2020/S 147-361544

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: 090538318
Adresse postale: ul. Powstańców Warszawy 5
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-681
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Przykłota
Courriel: a.przyklota@10wsk.mil.pl
Téléphone: +48 261417449
Fax: +48 261416110

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.10wsk.mil.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.10wsk.mil.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługi przeglądów i legalizacji wag

Numéro de référence: 87/2020
II.1.2)Code CPV principal
50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zgodnie z zapisami SIWZ i formularzem cenowym.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego, Bydgoszcz

II.2.4)Description des prestations:

1. Przegląd i legalizacja wag (wskazanych z formularzu cenowym) w siedzibie Zamawiającego.

2. W przypadku konieczności wykonania przeglądu i legalizacji poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni na czas wyłączenia z eksploatacji dłuższy niż 5 dni kalendarzowych sprzęt zastępczy.

3. Niezwłocznie po wykonaniu przeglądu i legalizacji sprzętu Wykonawca wystawi raport techniczny i certyfikat potwierdzający sprawność urządzeń objętych postępowaniem.

4. Koszty dotyczące transportu lub dojazdu jest wliczony w cenę przeglądu i legalizacji.

5. Wykonawca wykona przeglądy i legalizacje po wcześniejszym umówieniu terminu z Zamawiającym, tak aby nie naruszać ciągłości pracy szpitala.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Czas wykonania przeglądu i legalizacji / Pondération: 30
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 25 080.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć:

— wykaz co najmniej 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia zgodnie z pkt 3.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie o wartości brutto co najmniej 18 000,00 PLN każda (zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wykaz usług),

— wykaz osób (min. 1) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania przeglądów – zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wykaz osób).

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie z projektem umowy i zapisami SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/09/2020
Heure locale: 08:45
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 02/11/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/09/2020
Heure locale: 09:00
Lieu:

Siedziba Zamawiającego, pokój nr Wydz. Zam. Publ. pok. 3/178

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— formularz oferty,

— formularz cenowy.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— wykaz osób,

— wykaz usług,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 ppkt 1 i 2 powyżej wnosi się:

3) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020