Dienstleistungen - 361557-2020

31/07/2020    S147

Polen-Gostynin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 147-361557

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gostynina
Nationale Identifikationsnummer: 611015431
Postanschrift: Rynek 26
Ort: Gostynin
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Dębowska
E-Mail: i.debowska@gostynin.pl
Telefon: +48 242360737
Fax: +48 242360712

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gostynin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.umgostynin.bip.org.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP. 271.1.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina w każdej ilości:

1) niesegregowane (zmieszane);

2) papier i tektura;

3) szkło;

4) metal;

5) tworzywa sztuczne;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne;

8) meble i odpady wielkogabarytowe;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) przeterminowane leki i chemikalia;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

13) odpady komunalne typu żużel i popioły paleniskowe.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
Hauptort der Ausführung:

Gostynin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Ogólna charakterystyka gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty):

liczba ludności wynosi 17 638 osób pobyt stały + 565 osób pobyt czasowy (dane na 31.12.2019). Systemem objętych zostało 15 277 osób, z czego 9 957 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5 320 mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2 250 egz. deklaracji odpady segreguje 14 702 osób, natomiast 575 mieszkańców zadeklarowało gromadzenie odpadów niesegregowanych (dane na 31.12.2019).

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina w każdej ilości:

1) niesegregowane (zmieszane);

2) papier i tektura;

3) szkło;

4) metal;

5) tworzywa sztuczne;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne;

8) meble i odpady wielkogabarytowe;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) przeterminowane leki i chemikalia;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

13) odpady komunalne typu żużel i popioły paleniskowe.

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wynosi 11 900 Mg w całym okresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy miasta Gostynina.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – żeby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, związane z:

— kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOK,

— ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych,

wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:

a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu.

W celu potwierdzenia spełniania ww warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa nw. dokumenty (numeracja zgodna z SIWZ).

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach czystości i porządku w gminach;

4) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) fakultatywnie – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3) dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 7 pkt 3 stosuje się.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;

a) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 Mg;

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.);

c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia (numeracja zgodna z SIWZ).

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 Mg;

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.);

c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, tj.:

— co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1 100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości,

— co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) warunek określony w ust. 3 pkt 1 lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

2) warunek określony w ust. 3 pkt 1 lit. b musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, który faktycznie będzie odbierał i transportował odpady;

3) warunek określony w ust. 3 pkt 3 lit. a, b, c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miasta Gostynina – Rynek 26, 09-500 Gostynin, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):

— Justyna Raduj i Elżbieta Zacharczuk – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, +48 242360738,

w zakresie SIWZ:

— Iwona Dębowska – Wydział Zamówień Publicznych +48 242360737.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Sierpień 2022

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług;

2) nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);

3) nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna okaże się zmiana częstotliwości odbioru odpadów, z uwagi na fakt, że wskazana w opisie przedmiotu umowy częstotliwość odbioru odpadów jest nieadekwatna w stosunku do faktycznych potrzeb lub niezapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczna okaże się zmiana pojemności lub kolorystyki pojemników lub worków, bądź też asortymentu odpadów;

6) nastąpią zmiany treści uchwał podjętych przez Zamawiającego dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;

7) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;

8) zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy.

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, mogą zostać wprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020