Services - 361558-2020

Submission deadline has been amended by:  412048-2020
31/07/2020    S147

Pologne-Nowa Sól: Services de conduite des travaux

2020/S 147-361558

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nadleśnictwo Nowa Sól
Adresse postale: ul. Ciepielowska 9
Ville: Nowa Sól
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 67-100
Pays: Pologne
Courriel: NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 683872431
Fax: +48 683879393

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe
I.5)Activité principale
Autre activité: gospodarka leśna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól”

Numéro de référence: NBZ.270.7.2020
II.1.2)Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań o kodach nadanym przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ): 14-08-1.2-02,14-08-1.2-03, 14-08-1.2-04, 14-08-1.2-06, 14-08-1.2-08, 14-08-1.2-09, 14-08-1.2-10, planowanych do realizacji w ramach działania „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” przez Nadleśnictwo Nowa Sól. Planowane do budowy obiekty położone są w województwie lubuskim, powiaty: zielonogórski, żagański.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 79 752.66 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71247000 Supervision des travaux de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Teren Nadleśnictwa Nowa Sól, obszar leśnictw: Niwiska oraz Przylaski. Planowane do nadzoru obiekty położone są w gminie Nowogród Bobrzański, obręby Niwiska i Urzuty, gminie Brzeźnica, obręb Przylaski, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Opis zadań objętych usługą pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

A. budowa urządzeń wodnych wraz odtworzeniem rowów i rozlewisk, w celu piętrzenia i retencjonowania wód prowadzonych rowami w zlewni rzeki Czarnej Strugi na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól, gm. Nowogród Bobrzański;

A.1. budowa urządzeń wodnych na rowach leśnych i odtworzonych rozlewiskach położonych na działkach nr 114/1, 115/1, 116/1, 129/1, 130/1 obręb 0013 Niwiska; 123/5, 142/2, 143, 144/6, 150/3, 151, 154/3, 160/1 obręb 0021 Urzuty, jedn. ewid.: 080905_5, gm. Nowogród Bobrzański, obszar wiejski, pow. zielonogórski, woj. lubuskie:

1) mnichów o maks. wysokości piętrzenia Hp = 0,9 m – 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-08 „Uroczysko”,

2) przepustów o średnicy j 400 mm z układem piętrzącym o maksymalnej wys. piętrzenia Hp = 0,6 m – 4 szt. w ramach zadania nr 14-08-02 „Zapomniane oczka”,

3) przepustów o średnicy 600 mm z układem piętrzącym o maksymalnej wysokości piętrzenia Hp = 0,6 m – 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-02 „Zapomniane oczka”,

4) progów kamiennych o maks. wys. piętrzenia Hp=0,9 m w ramach zad.: nr 14-08-02 „Zapomniane oczka” – 8 szt.; 14-08-03 „Stara cegielnia” – 7 szt.; 14-08-08 „Uroczysko” – 3 szt.; 14-08-13 „Kępa” – 6 szt.,

5) brodów o maks. wysokości piętrzenia Hp = 0,6 m – 1 szt. w ramach zadania 14-08-08 ,,Uroczysko”;

A.2. udrożnienie i odtworzenie rowów znajdujących się w zlewni Czarnej Strugi (zlewnie elementarne: Czarna Struga od dopł. w Kaczeńcu do Urzucianki (p), Urzucianka od dopł. spod Kotowic do ujścia, Urzucianka od dopł. w Urzutach do dopł. spod Kotowic (1), dopływ spod Kotowic, dopływ spod Księżej Góry) na długości 2,3 km: w ramach zadania 14-08-02 „Zapomniane oczka” – 1,0 km w ramach zadania 14-08-03 „Stara cegielnia” – 0,5 km w ramach zadania 14-08-08 „Uroczysko” – 0,3 km w ramach zadania 14-08-13 „Kępa” – 0,5 km;

A.3. budowa nowych i remont istn. grobli dla 23 zbiorników o dł. 1 144 m pow. 8 465 m2;

B. budowa urządzeń wodnych wraz odtworzeniem rowów i rozlewisk, w celu piętrzenia i retencjonowania wód prowadzonych rowami w zlewni rzeki Brzeźnicy (zlewnia elementarna dopływ spod Wałów Chrobrego) oraz w zlewni rzeki Czarnej Strugi (zlewnia elementarna Urzucianki) na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól, gm. Brzeźnica;

B.1. budowa urządzeń wodnych na rowach leśnych i odtworzonych rozlewiskach położonych na działkach nr 370, 375, 394, 397 obręb 0006 Przylaski, jednostka ewidencyjna: 081003_2, gm. Brzeźnica, obszar wiejski, powiat żagański, województwo lubuskie

— mnichów o maksymalnej wysokości piętrzenia Hp = 0,9 m; 2 szt. w ramach zadania nr 14-08-04 „Kropla”; progów kamiennych o maksymalnej wysokości piętrzenia Hp = 0,9 m; 2 szt. w ramach zadania nr 14-08-04 „Kropla”; 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-05 „Nad Nagłem”; 1 szt. w ramach zadania 14-08-09 „Przy Wieży”; progu z umocnieniem o maksymalnej wysokości piętrzenia Hp = 0,9 m; 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-05 „Nad Nagłem”; progów kamiennych o maksymalnej wysokości piętrzenia Hp = 0,6 m; 2 szt. w ramach zadania 14-08-09 „Przy Wieży”;

B.2. udrożnienie i odtworzenie rowów o długości łącznej 2,7 km, znajdujących się w zlewni, oznaczonych jako – RL-04 i 04a (1,1 km), – RL-05 (0,5 km), – RL-09 (1,1 km);

B.3. budowa nowych i remont istniejących grobli o długości łącznej 0,2 km w zlewniach jak wyżej.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 79 752.66 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Informations complémentaires

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w JEDZ:

— informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, które podać należy w JEDZ,

— potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 95 000,00 PLN.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w SIWZ: oświadczenie na formularzu JEDZ – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad pracami z zakresu budowy, remontu lub rewitalizacji obiektów wodno-melioracyjnych (w tym budowa, odbudowa przebudowa, modernizacja lub remont budowli / urządzeń hydrotechnicznych – np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów),) na kwotę/kwoty nie mniejszą/e niż określona/e w pkt 6.2 ppkt 3.1 SIWZ, informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania robót (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych robót oraz wartości (brutto) wykonanych robót budowlanych;

d) dowody, że usługi (nadzory inwestorskie) wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego nadzór inwestorski były wykonywany, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – inne dokumenty.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Warunek w odniesieniu dot. doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie prac z zakresu budowy, remontu lub rewitalizacji obiektów wodno-melioracyjnych (w tym budowa, odbudowa przebudowa, modernizacja lub remont budowli/urządzeń hydrotechnicznych – np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości prac budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 205 000,00 PLN netto.

2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę i sprzętu do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, o których mowa w art. 15a ust. 15 Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz posiadającą doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co najmniej jednego zadania z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie urządzeń lub budowli wodno-melioracyjnych lub hydrotechnicznych, określającym, że usługa ta została wykonana należycie.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków jej prowadzenia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/09/2020
Heure locale: 10:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 01/09/2020
Heure locale: 11:30
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Nowa Sól, w sali konferencyjnej, pokój nr 10. Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert tylko i wyłącznie poprzez zapewnioną przez zamawiającego transmisję online. W tym celu należy wejść na poniższy link:

(https://lasy.webex.com/lasy/onstage/g.php?MTID=e2bfac2e0359b7de2bac9dc42f6558c68) który za pomocą aplikacji cisco WEBEX umożliwi podłączenie.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Ciąg dalszy pkt IV.2.7 Miejsce... się w wyznaczonym terminie do „spotkania” on-line oraz umożliwi uczestnictwo zdalne w czynności z otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć do dnia 1 września 2020 r. do godz. 10.30, przesyłając ofertę na adres skrzynki podawczej ePUAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300, w tytule wskazując nazwę postępowania „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól – roboty budowlane’’;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2020 r. poz.299 z późn. zm.).

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 7.1. lit. f, g, h składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) o których mowa w pkt 7.1. lit. i składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt 7.4. ust. 1 lit. a oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt 7.4. ust. 1 lit. b powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.5 stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Informacje na temat składania odwołań:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Adresse internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020