Services - 36157-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Schiedam: Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg

2022/S 015-036157

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Schiedam
Nationaal identificatienummer: 37649839
Postadres: Stadserf 1
Plaats: SCHIEDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3112 DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Menno Popijus (en evt. contactpersoon in Negometrix)
E-mail: inkoop@schiedam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schiedam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191569
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://platform.negometrix.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jongerenwerk Gemeente Schiedam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Schiedam wil het jongerenwerk in haar stad moderniseren zodat dit beter aansluit op de huidige tijdgeest. De behoefte van jongeren is veranderd, de vindplaatsen zijn niet meer hetzelfde en de benaderingswijze is daarmee ook veranderd. Meerdere organisaties ontvangen momenteel subsidie voor jongerenwerk in Schiedam. Deze versnippering heeft een nadelig effect op de uitvoering en resultaten en zorgt voor inefficiëntie in de uitvoering.

De gemeente Schiedam doorloopt een Europese Niet-Openbare aanbestedingsprocedure voor het Jongerenwerk. De planning is om de overeenkomst per juli 2022 in te laten gaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 830 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schiedam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Schiedam wil het jongerenwerk in haar stad moderniseren zodat dit beter aansluit op de huidige tijdgeest. De behoefte van jongeren is veranderd, de vindplaatsen zijn niet meer hetzelfde en de benaderingswijze is daarmee ook veranderd. Meerdere organisaties ontvangen momenteel subsidie voor jongerenwerk in Schiedam. Deze versnippering heeft een nadelig effect op de uitvoering en resultaten en zorgt voor inefficiëntie in de uitvoering.

Daarom is besloten om het jongerenwerk aan te besteden en niet langer te subsidiëren. Dit leidt naar verwachting tot meer inhoudelijke sturing op het jongerenwerk, een verbetering van kwaliteit en meer efficiëntie.

De gemeente Schiedam doorloopt een Europese Niet-Openbare aanbestedingsprocedure voor het Jongerenwerk. De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase wordt een dialoog en onderhandelingsronde doorlopen, om zo met de geselecteerde partijen te komen tot de best mogelijk uitvraag en aanbiedingen.

De planning is om de overeenkomst per 1 juli 2022 in te laten gaan. De totale omvang van de opdracht is 611.000 euro per kalenderjaar. De overeenkomst loopt initieel voor een periode van 3 jaar en kan daarna jaarlijks worden verlengd.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 830 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

zie hiertoe de selectiecriteria zoals vermeld in de digitale selectieleidraad in Negometrix.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie hiertoe de voorwaarden zoals vermeld in de digitale selectieleidraad in Negometrix.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

De gemeente Schiedam doorloopt een Europese Niet-Openbare aanbestedingsprocedure voor het Jongerenwerk. De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase wordt een dialoog en onderhandelingsronde doorlopen, om zo met de geselecteerde partijen te komen tot de best mogelijk uitvraag en aanbiedingen.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 28/02/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Schiedam
Plaats: Schiedam
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie hiertoe de selectieleidraad/gunningsleidraad

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022