Dienstleistungen - 361584-2020

31/07/2020    S147

Polen-Wadowice: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 147-361584

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wadowice Urząd Miejski w Wadowicach
Nationale Identifikationsnummer: 000526423
Postanschrift: pl. Jana Pawła II 23
Ort: Wadowice
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Postleitzahl: 34-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kokoszka, Joanna Grzyb
E-Mail: umwadowice@wadowice.pl
Telefon: +48 338731811/+48 338731812/+48 338731813
Fax: +48 338731815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wadowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekt techniczny mostu na potoku Konówka w m. Chocznia

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.69.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt techniczny mostu na potoku Konówka w m. Chocznia, obejmujący sporządzenie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych dla ww. inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 48 780.49 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Hauptort der Ausführung:

gmina Wadowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na wymaganą do sporządzenia dokumentację projektową składają się następujące opracowania i czynności, które winien wykonać Wykonawca:

— wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz, sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, wykonanie badań i opracowań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – jeśli jest wymagane,

— uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

— uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń (w tym pozwoleń wodno-prawnych), decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie,

— wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych instytucji biorących udział w wydawaniu warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przyszłej inwestycji drogowej.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach, opracowanie projektów budowlanych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach:

• 5 egzemplarzy projektów budowlano-wykonawczych,

• 5 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

• 2 egzemplarze przedmiarów robót,

• 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,

• całość również w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive lub płyta DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych (pliki .doc, .dxf, lub .dwg),

— opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (jeśli zachodzi konieczność jej wykonania) oraz tymczasowej organizacji ruchu,

— sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowane go obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

— opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną kolidującą z planowaną inwestycją (jeśli zachodzi konieczność jej wykonania),

— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym opracowanie wniosku pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku braku uzyskania wymaganych zgód właścicieli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z wystąpieniem z wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,

— uzyskanie, w razie konieczności, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; uzupełnienie materiałów, składanie wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem na pozwolenie na budowę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji na dokumentację projektową / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 091-217533
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MK Konstrukcje Karolina Kubica
Postanschrift: ul. Górska 200
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 43 901.60 PLN
Niedrigstes Angebot: 48 780.49 PLN / höchstes Angebot: 99 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020