Services - 361651-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Jarosław: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2020/S 147-361651

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jarosław
Numéro national d'identification: 650016762
Adresse postale: Koniaczów 1L
Ville: Jarosław
Code NUTS: PL822 Przemyski
Code postal: 37-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Damian Rębacz
Courriel: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 166236240
Fax: +48 166236241
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: gospodarka leśna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – „Nadleśnictwo Jarosław”

Numéro de référence: ZG.270.1.7.2020
II.1.2)Code CPV principal
77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej zgodnie z:

1. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 3371);

2. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH 180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2017 r., poz. 3350). Szczegółowy opis prac został opisany w SIWZ pkt 3.1.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90721700 Services de protection des espèces menacées de disparition
77200000 Services sylvicoles
77211100 Services d'exploitation forestière
77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL822 Przemyski
Lieu principal d'exécution:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarosław, leśnictwo Czerniawka oddz. 17 f, i, r, t, działka ewidencyjna nr 731/3 obręb Bihale, gmina Wielkie Oczy, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

1. Projekt ma na celu realizację zadań wyszczególnionych w następujących dokumentach:

— zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 3371),

— zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH 180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2017 r., poz. 3350).

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i technologii wykonania prac

a) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej polegających na dwukrotnym mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., kruszyna pospolita oraz innych gatunków wymagających takich czynności na powierzchni siedliska o wysokości do 3 m. oraz wykaszaniu (mechaniczne lub ręczne w zależności od panujących warunków terenowych) w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego: 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). Prace związane z usunięciem drzew i krzewów należy wykonać poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. 16 października do 28 lutego. W przypadku braku takiej możliwości usunięcie drzew i krzewów powinno być poprzedzone lustracją terenową mającą na celu sprawdzenie czy na ww. samosiewów i krzewach nie występują gniazda ptaków. Lustracja terenowa powinna być przeprowadzona przez osobę sprawującą nadzór Zamawiającego. Usunięcie drzew i krzewów należy wykonać ręcznie za pomocą np.: maczet, siekier, pił ręcznych lub spalinowych. Drzewa i krzewy należy ściąć maksymalnie nisko (do 5 cm wysokości), tak aby w kolejnych latach trwania projektu było możliwe użytkowanie kośne miejsc po usuniętych krzewach. Ze względu na półnaturalny charakter ww. siedliska przyrodniczego oraz specyficzny typ gospodarki polegający na późnym koszeniu (połowa sierpnia – koniec września) raz do roku, usługę wykaszania należy wykonać w latach trwania projektu, tj. w latach 2019–2023. Powstałą biomasę z wycinki krzewów oraz wykaszania należy przetransportować (wynieść lub wywieść w terminie do 2 tygodni od usunięcia) i składować poza powierzchnią obszaru siedliska przyrodniczego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w obrębie sąsiadujących z płatem wydzieleń) lub złożenia w stogi biomasy do 2 tygodni po pokosie (maksymalna średnica stogu to 4 m, łączna powierzchnia stogów może zajmować maksymalnie 4 % powierzchni wykaszanej przy założeniu, że ich ilość nie będzie przekraczała 1 stogu na 3 ar wykaszanego płatu przy czym minimalna odległość między stogami nie może być mniejsza niż 30 metrów. Stogi muszą zostać usunięte z płatu najpóźniej do 1 marca w roku po koszeniu i 31 sierpnia w roku ostatniego nawrotu). Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zarządcy terenu (Nadleśnictwo Jarosław) o terminie wykonania ww. prac i ich odbioru. Wykonawca i Zarządca terenu nie może wprowadzać powstałej biomasy do obrotu na rynek.

b) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac: Dla prac jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac na płatach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Obmierzona powierzchnia wykonanego na płacie zabiegu nie może być mniejsza niż podana w zleceniu. W przypadku niewykonania zabiegu na całym płacie wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Dodatkowo naliczone zostaną kary zgodnie z paragrafem 13 umowy z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 3.1.7 SIWZ. W przypadku gdy wykonawca wykona zabieg na powierzchni większej niż powierzchnia podana wzleceniu, nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie z tego tytułu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

2. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 objęte będą prace z zakresu: wycinanie zakrzaczeń, wynoszenie zakrzaczeń, wykaszanie łąk obejmujące czynności wskazane rodzajowo w pkt 3.1 SIWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1, będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1, będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych na czas trwania projektu, oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

5. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarosław.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” nr POIS.02.04.00-00-0200/16 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna” POIiŚ 2014–2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 950 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W formie i zasadach określonych w punkcie 9.1–9.6 SIWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 102-246215
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jarosław

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o zmówienie publiczne.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020