Dienstleistungen - 361654-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2020/S 147-361654

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Postanschrift: al. Niepodległości 162, Dział Zamówień Publicznych, pok. 045
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-554
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Matusiak
E-Mail: kancelaria@jmgj.pl
Telefon: +48 224155630

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sgh.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ochrony wraz z wykonywaniem czynności portierskich i prowadzeniem szatni oraz punktów wydawania sprzętu TV/AV w wyznaczonych obiektach SGH

Referenznummer der Bekanntmachung: ADZP.25.23.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całokształtu czynności związanych z realizacją zadań:

— ochrony fizycznej wraz ze stałym monitoringiem oraz patrolami interwencyjnymi,

— wykonywania czynności portierskich,

— prowadzenia szatni oraz punktów wydawania sprzętu TV/AV w wyznaczonych obiektach SGH:

a) budynek „A" – ul. Rakowiecka 24,

b) budynek „B" – ul. Rakowiecka 22B,

c) budynek „C" – al. Niepodległości 128

d) budynek „G" – al. Niepodległości 162,

e) teren wewnętrzny kampusu,

f) budynek „K” – ul. Kielecka 43,

g) budynek „M" – ul. Madalińskiego 6/8,

h) budynek „W" – ul. Wiśniowa 41

i) Dom Studenta nr 1 „Sabinki” – al. Niepodległości 147,

j) Dom Studenta nr 3 „Grosik” – ul. Madalińskiego 31/33,

k) lokal przy ul. Abramowskiego 4, lok. 3

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 724 390.24 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całokształtu czynności związanych z realizacją zadań:

— ochrony fizycznej wraz ze stałym monitoringiem oraz patrolami interwencyjnymi,

— wykonywania czynności portierskich,

— prowadzenia szatni oraz punktów wydawania sprzętu TV/AV w wyznaczonych obiektach SGH:

a) budynek „A" – ul. Rakowiecka 24,

b) budynek „B" – ul. Rakowiecka 22B,

c) budynek „C" – al. Niepodległości 128

d) budynek „G" – al. Niepodległości 162,

e) teren wewnętrzny Kampusu,

f) budynek „K” – ul. Kielecka 43,

g) budynek „M" – ul. Madalińskiego 6/8,

h) budynek „W" – ul. Wiśniowa 41

i) Dom Studenta nr 1 „Sabinki” – al. Niepodległości 147,

j) Dom Studenta nr 3 „Grosik” – ul. Madalińskiego 31/33,

k) lokal przy ul. Abramowskiego 4, lok. 3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zgodnie z tym przepisem zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp (takim zamawiającym jest SGH w Warszawie) może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nad założoną w dniu 19 marca 2019 r. spółką SGH Serwis Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Zamawiający) sprawuje kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami jako właściciel (100 % udziałów), polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Zamawiający ma zapewnioną szeroką możliwość skutecznego oddziaływania na kontrolowaną spółkę, a przejawem tej kontroli jest m.in. udział przedstawicieli instytucji zamawiającej w organach decyzyjnych powołanej spółki. Określenie celów strategicznych spółki zostało określone w umowie spółki w par. 2, zgodnie z którym celem spółki jest prowadzenie działalności związanej z obsługą Zamawiającego, a przedmiotem dzielności jest m.in. świadczenie usług ochroniarskich.

Druga z przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, również została spełniona. W związku z tym, że jest to spółka utworzona z dniem 19 marca 2019 r. zastosowanie znajdzie art. 67 ust. 9 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem: „W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych”. Z celu założenia spółki wynika, że podstawowa jej działalność będzie dotyczyć obsługi zamawiającego, a zatem prognozowane jest, że ponad 90 % działalności będzie dotyczyć wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego.

W spółce SGH Serwis sp. z o.o. kontrolowanej przez SGH w Warszawie nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym stanie faktycznym zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 112-272480
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SGH Serwis Sp. z o.o.
Postanschrift: al. Niepodległości 162
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-554
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 601 626.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020