Servicios - 361671-2020

31/07/2020    S147

Chequia-Praga: Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza

2020/S 147-361671

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Asociace českých nábytkářů
Número de identificación fiscal: 71377077
Dirección postal: Na poříčí 1041/12
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Tomáš Lukeš
Correo electrónico: acn@czechfurniture.com

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.czechfurniture.com/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/czechfurniture

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Dotovaný zadavatel
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Asociace českých nábytkářů spojuje podnikatele vyrábějící různé typy nábytku a využívající nejrůznější materiály.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Asociace českých nábytkářů-společná cesta vzdělávání

II.1.2)Código CPV principal
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 137 840.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
80510000 Servicios de formación especializada
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizace vzdělávání v oblastech: Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita obsahu / Ponderación: 45 %
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita organizačního zajištění / Ponderación: 35 %
Precio - Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Název projektu: Asociace českých nábytkářů-společná cesta vzdělávání, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19 110/0010797.

II.2.14)Información adicional

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ"). Název projektu: Asociace českých nábytkářů-společná cesta vzdělávání, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19 110/0010797.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Technické a jiné odborné vzdělávání

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
80510000 Servicios de formación especializada
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizace vzdělávání v oblastech: Technické a jiné odborné vzdělávání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita obsahu / Ponderación: 45 %
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita organizačního zajištění / Ponderación: 35 %
Precio - Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Název projektu: Asociace českých nábytkářů-společná cesta vzdělávání, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19 110/0010797.

II.2.14)Información adicional

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ"). Název projektu: Asociace českých nábytkářů-společná cesta vzdělávání, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19 110/0010797.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 216-530440
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Centrum andragogiky, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 27489698
Dirección postal: K Dolíkám 809/8b
Localidad: Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 503 11
País: Chequia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 567 840.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 69 632.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Technické a jiné odborné vzdělávání

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Centrum andragogiky, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 27489698
Dirección postal: K Dolíkám 809/8b
Localidad: Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 503 11
País: Chequia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 570 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Jedná se o souhrnné oznámení dle § 137 odst. b) ZZVZ o VZ zadaných na základě rámcové dohody za II.Q 2020. Za II.Q 2020 bylo v části 1. plnění v hodnotě 69 632 CZK bez DPH, v části 2. nebylo plněno (u konečné ceny u této části shora uvedeno 1 CZK, pole nesmí obsahovat nulu a nesmí být prázdné).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/07/2020