Services - 361691-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Radom: Services de réparation et d'entretien

2020/S 147-361691

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Adresse postale: ul. Lekarska 4
Ville: Radom
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-610
Pays: Pologne
Point(s) de contact: P. Anna Skwarczyńska, K-k Sekcji Zamówień Publicznych
Courriel: zampubl@rszs.regiony.pl
Téléphone: +48 361-52-83
Fax: +48 361-52-13
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpital.radom.pl/zamowienie/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie RSzS

Numéro de référence: RSS/SZP/P-19/2020
II.1.2)Code CPV principal
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central
50760000 Réparation et entretien de toilettes publiques
50800000 Services divers d'entretien et de réparation
50531000 Services de réparation et d'entretien de machines non électriques
50512000 Services de réparation et d'entretien de vannes
50511000 Services de réparation et d'entretien de pompes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
Lieu principal d'exécution:

Radomski Szpital Specjalistyczny

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci wod-kan, cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w obiektach Szpitala: budynki i budowle Główny (segment A–F), SOR, Pawilon, Ginekologii, Centrum Rehabilitacji, Poradni Gruźlicy, Zakaźnego, Patomorfologii, Laboratorium, warsztatowo-magazynowe, przychodni ul. Lekarska, kotłowni, tlenowni, stacji uzdatniania wody, podoczyszczalni ścieków, rehabilitacji ul. Giserska, tunele podziemne oraz studnie i sieci zewnętrzne na terenie R.Sz.S.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 111-269829
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie RSzS

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu oferta z najniższą ceną, tj. Zakład Remontowo-Budowlany, Inst. wod.-kan. centr. ogrzewania i gazu, Marian Bednarczyk, 26-600 Radom ul. Wstępna 44, która wynosi 1 381 536,00 PLN brutto, przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 193 536,00 PLN brutto (kwota przeznaczona 1 188 000,00 PLN brutto).

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z uwagi na brak środków finansowych.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Numeracja zgodna z SIWZ.

18.6. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

— w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020