Services - 361723-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Varsovie: Services spécialisés de transport routier de passagers

2020/S 147-361723

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe
Adresse postale: ul. Grochowska 274
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-841
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Adam Osowiecki
Courriel: ppl.wzp@um.warszawa.pl
Téléphone: +48 224435509
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pragapld.waw.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Numéro de référence: UD-VI-ZP/19/20
II.1.2)Code CPV principal
60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Usługa transportu polega na dowożeniu niepełnosprawnych uczniów (dzieci) zamieszkałych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Południe z domu do szkoły i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zajęć szkół od 1.9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie się w szczególności: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, rozłożeniu/złożeniu wózków, dojściu do budynku szkoły (szatni lub klasy).

Kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – Dz.U. z 2018 r., poz. 405).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 275 749.08 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon I – dla prawobrzeżnej Warszawy oraz Józefowa obejmuje dowożenie uczniów (dzieci) do szkół zlokalizowanych na terenie jednej z następujących dzielnic: Wawer, Wesoła, Praga-Południe, Praga-Północ

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Miasto stołeczne Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Usługa transportu polega na dowożeniu niepełnosprawnych uczniów (dzieci) zamieszkałych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Południe z domu do szkoły i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zajęć szkół od 1.9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie się w szczególności: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, rozłożeniu/złożeniu wózków, dojściu do budynku szkoły (szatni lub klasy).

Kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – Dz.U. z 2018 r., poz. 405).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Rok produkcji samochodów / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon II – dla lewobrzeżnej Warszawy oraz Piaseczna, Leszna, Lasek, Pruszkowa i Konstancina Jeziorny obejmuje dowożenie uczniów (dzieci) do szkół zlokalizowanych na terenie jednej z następujących

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Miasto stołeczne Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Usługa transportu polega na dowożeniu niepełnosprawnych uczniów (dzieci) zamieszkałych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Południe z domu do szkoły i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zajęć szkół od 1.9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie się w szczególności: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, rozłożeniu/złożeniu wózków, dojściu do budynku szkoły (szatni lub klasy).

Kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – Dz.U. z 2018 r., poz. 405).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Rok produkcji samochodów / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 093-222447
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: I
Intitulé:

Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – rejon I

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Gama Marek Samborski,
Adresse postale: ul. Słomińskiego 19/109
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-195
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 275 749.08 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 733 444.44 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: II
Intitulé:

Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – rejon II

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Gama Marek Samborski
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-195
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 275 749.08 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 634 161.11 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020