Paslaugos - 361735-2020

31/07/2020    S147

Lenkija-Krokuva: Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos

2020/S 147-361735

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Województwo Małopolskie
Adresas: ul. Basztowa 22
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Pašto kodas: 31-156
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marta Pietruszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
El. paštas: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Telefonas: +48 126160351
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.malopolska.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) .......

Nuorodos numeris: IS-I.272.3.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72220000 Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu:

„Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” zwanego dalej Projektem MIIP-2 oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 253 800.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
72224000 Projektų vadybos konsultacinės paslaugos
72224100 Sistemų diegimo planavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu:

„Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” zwanego dalej projektem MIIP-2 oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie:

— informatyczno-technologicznym – dotyczącym w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej włączając rozwiązania mobilne, funkcjonowania geoportali danych przestrzennych oraz w zakresie geodezji rolnej i funkcjonowania i udostępniania danych i materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

— merytorycznym – dotyczącym świadczenia usług doradczych w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, infrastruktury informacji przestrzennej, geodezji rolnej oraz pozostałych zagadnień tematycznych związanych z realizacją projektu.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni zespół w skład którego wchodzić będą co najmniej:

1) specjalista ds. architektury aplikacji;

2) analityk biznesowy;

3) analityk ds. GIS;

4) specjalista ds. baz danych przestrzennych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPMP.02.01.04-12-0136/18 pn.: „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego program operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający w pkt II.2.5 zaznaczył jedynie jako kryterium udzielenia zamówienia „cena”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości opisania kryterium. Jednakże wybór Wykonawcy oparty był o negocjacje dotyczące ceny oraz istotnych warunków umowy. Po zatwierdzeniu ustalonych warunków udzielenia zamówienia dokonany został wybór Wykonawcy.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 64-120581 oraz SIWZ, w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego) w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, nr referencyjny postępowania IS-I.272.6.2016, przewidział możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30 % wartości zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji dokumentów (innych niż określone w pkt III.3 SOPZ), zwiększenia ilości spotkań, o których mowa w pkt IV.5 SOPZ.

Zakres zamówienia jest zgodny z przewidzianym zakresem dla zamówienia podobnego w postępowaniu nr IS.I.272.6.2016, w wyniku którego zawarta została umowa nr IXA/575/IS/17 z dnia 10 lipca 2017 r.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 117-284788
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
06/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Avility Spółka z o.o.
Adresas: ul. Gwiaździsta 15A lok. 411
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 01-651
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 260 151.29 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 253 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zaproszenie do negocjacji zostało przesłane do Wykonawcy w dniu 1 czerwca 2020 r.

Negocjacje z Wykonawcą odbyły się w dniach:

I spotkanie: 4.6.2020;

II spotkanie: 8.6.2020;

III spotkanie: 15.6.2020;

IV spotkanie: 16.6.2020.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/07/2020