Services - 361741-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire

2020/S 147-361741

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adresse postale: ul. Basztowa 22
Ville: Kraków
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 31-156
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Courriel: przetargi@umwm.pl
Téléphone: +48 514952070
Fax: +48 126303158
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.malopolska.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej funduszy europejskich.

Numéro de référence: ZPO-IX.272.59.2019
II.1.2)Code CPV principal
79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej funduszy europejskich.

2. Zamówienie będzie udzielane w IV częściach:

1) część I – kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu billboard;

2) część II – kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu citylight;

3) część III – kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych typu okrąglak lub tablicach reklamowych;

4) część IV – kampania realizowana na terenie województwa małopolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight.

3. Każda z kampanii, w ramach poszczególnych części zamówienia, o których mowa w ust. 2, będzie składała się z czterech edycji.

4. W ramach każdej z edycji kampanii, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia powierzchni reklamowej na nośnikach reklamy, wskazanych w danej części zamówienia i realizacji działań reklamowych obejmujących:

a) druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklam na nośn …

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 485 616.46 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część IV – kampania realizowana na terenie województwa małopolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

Małopolska, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1. Kampania będzie składała się z czterech edycji.

2. W ramach każdej z edycji kampanii, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia powierzchni reklamowej na nośnikach reklamy, wskazanych w danej części zamówienia i realizacji działań reklamowych obejmujących:

a) druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklam na nośnikach reklamy, wskazanych w danej części zamówienia w min. 2 max. 10 kreacjach graficznych;

b) opracowanie raportów zdjęciowych dotyczących realizacji działań reklamowych;

c) dostarczenie badań dotyczących parametrów dotarcia do odbiorcy w wybranych lokalizacjach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Liczba dodatkowych nośników oferowanych w ramach zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu billboard

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Description des prestations:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu billboard

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Liczba dodatkowych nośników oferowanych w ramach zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu citylight

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Description des prestations:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu citylight

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Liczba dodatkowych nośników oferowanych w ramach zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych typu okrąglak lub tablicach reklamowych

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Description des prestations:

Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych typu okrąglak lub tablicach reklamowych

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Liczba dodatkowych nośników oferowanych w ramach zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 032-075198
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Część IV – kampania realizowana na terenie województwa małopolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Małgorzata Michalska Creative Media
Adresse postale: Banasiówka 50a
Ville: Michałowice
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 32-091
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 113 170.73 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 113 147.97 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu billboard,

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stroer Media Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Adresse postale: pl. Europejski 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-844
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 167 725.73 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 209 223.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu citylight

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMS S.A
Adresse postale: ul. Czerska 8/10
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-732
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 520.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 114 094.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych typu okrąglak lub tablicach reklamowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Agencja reklamowa dsk sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielawska 6/3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-511
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 115 200.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 153 504.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020