Services - 361742-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes

2020/S 147-361742

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresse postale: al. Kraśnicka 100
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-718
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Przemysław Choina
Courriel: pchoina@szpital.lublin.pl
Téléphone: +48 815374153
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.lublin.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na Oddziale Chirurgii Ogólnej

Numéro de référence: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/49/20
II.1.2)Code CPV principal
85110000 Services hospitaliers et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 6.7.2020 do 31.12.2022.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 044 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Oddział Chirurgii Ogólnej

II.2.4)Description des prestations:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, który ukończył proces szkoleniowy z zakresu chirurgii ogólnej, a nie uzyskał dyplomu specjalizacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej wobec nieokreślonej ilości pacjentów, zgodnie z zapotrzebowaniem.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Kryterium jakości, kompleksowości, dostępności i ciągłości / Pondération: max. 60 pkt
Coût - Nom: Oferowane wynagrodzenie / Pondération: max. 20 pkt
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

— art. 151 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mateusz Dziedzic, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Dziedzic”
Adresse postale: ul. Lipowa 4
Ville: Świdnik
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-040
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Piotr Cedrowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Praktyka Lekarska Piotr Cedrowicz”
Adresse postale: Majdan Krasieniński 106
Ville: Niemce
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-025
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 044 400.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 044 400.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Adresse postale: al. Kraśnicka 100
Ville: Lublin
Code postal: 20-718
Pays: Pologne
Courriel: szpital@szpital.lublin.pl
Téléphone: +48 815374229
Fax: +48 815258030
Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej w ust. 2–10.

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) niedokonanie wyboru oferenta;

2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Adresse postale: al. Kraśnicka 100
Ville: Lublin
Code postal: 20-718
Pays: Pologne
Courriel: szpital@szpital.lublin.pl
Téléphone: +48 815374229
Fax: +48 815258030
Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020