Services - 361745-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Szczecin: Services de recherche

2020/S 147-361745

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Numéro national d'identification: 81168780751100
Adresse postale: ul. Korsarzy 34
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-540
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alicja Buczkowska-Jóśkowiak
Courriel: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Téléphone: +48 914419201
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.wzp.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020

Numéro de référence: WOiRZL.II.272.6.2020.ABJ
II.1.2)Code CPV principal
73110000 Services de recherche
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020 (zwany dalej RPO WZ”).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 91 180.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72316000 Services d'analyse de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Województwo Zachodniopomorskie, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020 (zwany dalej RPO WZ”).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Metodyka badania / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest w 100 % finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 063-150880
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Openfield Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Ozimska 4/7
Ville: Opole
Code NUTS: PL524 Opolski
Code postal: 45-057
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@openfield.pl
Adresse internet: https://openfield.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 134 906.50 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 91 180.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020