Servizi - 361746-2022

Submission deadline has been amended by:  380743-2022
05/07/2022    S127

Danimarca-Copenaghen: Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza

2022/S 127-361746

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Numero di identificazione nazionale: 64942212
Indirizzo postale: Borups Allé 177
Città: København NV
Codice NUTS: DK Danmark
Codice postale: 2400
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Camilla Schubert
E-mail: q03j@kk.dk
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://permalink.mercell.com/175287212.aspx
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://permalink.mercell.com/175287212.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://permalink.mercell.com/175287212.aspx
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Rammeaftale om bygningsundersøgelser (Rådgivning, prøvetagning og analyse af miljøfarlige stoffer, skimmelsvamp og legionella)

II.1.2)Codice CPV principale
71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Rammeaftalen omfatter rådgivning, prøvetagning og analyse af miljøfarlige stoffer,  skimmelsvamp og legionella ifm. bygningsundersøgelser og renoveringsprojekter.

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler:

1) miljøfarlige stoffer,

2) skimmelsvamp og trænedbrydende svampe og

3) legionella.

Opdelingen i delaftaler skyldes dels et ønske om at gøre delaftalerne attraktive for SMV-segmentet, dels pga. et forskelligt leverandørfelt inden for de forskellige specialistområder.  

I princippet kan samme tilbudsgiver få tildelt samtlige delaftaler.

Den estimerede omsætning vurderes samlet set at være 6,2 mio. kr.,

22% af omsætningen er på Delaftale 1,  48% af omsætningen på Delaftale 2, og 30 % af omsætningen på Delaftale 3

For yderligere oplysninger henvises til: https://permalink.mercell.com/175287212.aspx

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 200 000.00 DKK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

1. Miljøfarlige stoffer

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45262660 Lavori di rimozione dell'amianto
71313430 Analisi di indicatori ambientali per la costruzione
71500000 Servizi connessi alla costruzione
71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
71610000 Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
71620000 Servizi di analisi
71900000 Servizi di laboratorio
90650000 Servizi di rimozione di amianto
90700000 Servizi ambientali
90740000 Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Delaftale 1 omhandler rådgivning,  prøvetagning og analyse af miljøfarlige stoffer.

Delaftale 1 (Miljøfarlige stoffer)

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 tilbudsgivere, hvor Ordregiver vil tildele opgaver i henhold til en kaskademodel.

Efter kaskademodellen rangordnes leverandørerne på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene. Den bedst placerede leverandør skal først tilbydes den konkrete leveranceaftale, og kun hvis denne ikke kan levere, kan man gå videre til den næste leverandør i rækken.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organisationsbeskrivelse og CV'er på nøglepersoner / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Evne til formidling af analyseresultat i rapport / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Leveringstid / Ponderazione: 10%
Prezzo - Ponderazione: 50%
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Kontrakten løber fra 19. sept. 2022 - 18. sept-. 2024. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Den maksimale værdi af delaftale 1 estimeres til 1,82 mio.kr ( svarende til en stigning i omsætning på 30%)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

2. Skimmelsvamp

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
71313400 Valutazione di impatto ambientale per la costruzione
71313430 Analisi di indicatori ambientali per la costruzione
71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
71610000 Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
71620000 Servizi di analisi
71900000 Servizi di laboratorio
90700000 Servizi ambientali
90740000 Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Delaftale 2 omhandler rådgivning,  prøvetagning og analyse af skimmelsvamp m.m.

Delaftale 1 (Skimmelsvamp og trænedbrydende svampe)

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 tilbudsgivere, hvor Ordregiver vil tildele opgaver i henhold til en kaskademodel.

Efter kaskademodellen rangordnes leverandørerne på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene. Den bedst placerede leverandør skal først tilbydes den konkrete leveranceaftale, og kun hvis denne ikke kan levere, kan man gå videre til den næste leverandør i rækken.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organisationsbeskrivelse og CV'er på nøglepersoner / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Evne til formidling af analyseresultat i rapport / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Leveringstid / Ponderazione: 10%
Prezzo - Ponderazione: 50%
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Kontrakten løber fra 19. sept. 2022 - 18. sept. 2024. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Den maksimale værdi af delaftale 2 estimeres til 3,9 mio. kr, svarende til en stigning på 30%.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

3. Legionella

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
71313430 Analisi di indicatori ambientali per la costruzione
71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
71610000 Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
71620000 Servizi di analisi
71900000 Servizi di laboratorio
90700000 Servizi ambientali
90740000 Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Delaftale 3 (Legionella) 

Ordregiver ønsker at indgå delaftale med 1 tilbudsgiver på delaftale 3, hvor Ordregiver vil tildele de samtlige kommende opgaver under Rammeaftalen direkte til den vindende tilbudsgiver.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organisationsbeskrivelse og CV'er på nøglepersoner / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Evne til formidling af analyseresultat i rapport / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Leveringstid / Ponderazione: 10%
Prezzo - Ponderazione: 50%
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Kontrakten løber fra 19.september 2022 - 18.september 2024. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Den maksimale værdi af delaftale 3 anslås til 2,34 mio.kr. (svarende til en stigning i omsætning på 30 %)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Egenkapital og forsikringer

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de sidste 3 år.

- Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 5 mio. kr.

- Tingsskade skal dække 2 mio.kr

- Personskade skal dække 10 mio.kr

- Tilbudsgivers rådgiveransvarsforsikring skal være 2,5 mio. kr.

- Selvrisiko må maksimalt være 100.000 kr. pr. skade.

- Tilbudsgiver skal fremvise et revisorpåtegnet regnskab uden anmærkninger for det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Referencer

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Delaftale 1 (Miljøfarlige stoffer (asbest, pcb m.m)

- Tilbudsgiver skal på tilbudsdagen kunne dokumentere at have minimum 3 rådgivere (3 årsværk) med hver minimum 3 års dokumenteret erfaring inden for rådgivning vedr. miljøfarlige stoffer (asbest, pcb m.m.).

- Tilbudsgiver skal på virksomhedsniveau kunne fremvise i alt 5 sammenlignelige referenceprojekter (max 1 A4-side pr. referenceprojekt) udført og afsluttet inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referenceprojekterne skal som minimum angive beløb, tidspunkt, samt om der er tale om en offentlig eller privat modtager. Alle referenceprojekter skal som minimum hver især have haft en omsætning inden for rådgivning vedr. miljøfarlige stoffer på DKK 15.000 ekskl. moms.

- Prøvetagere, der potentielt udsættes for asbestfibre skal kunne dokumentere at have modtaget relevant oplærings- og instruktionsforløb med hensyn til forebyggelse og sikkerhed (iflg. Asbestbekendtgørelsen)

Delaftale 2 (Skimmelsvamp og trænedbrydende svampe)

- Tilbudsgiver skal på tilbudsdagen kunne dokumentere at have minimum 3 rådgivere (3 årsværk) med hver minimum 3 års dokumenteret erfaring inden for rådgivning vedr. skimmelsvamp (råd og andre trænedbrydende svampe).

- Tilbudsgiver skal på virksomhedsniveau kunne fremvise i alt 5 sammenlignelige referenceprojekter (max 1 A4-side pr. referenceprojekt) udført og afsluttet inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referenceprojekterne skal som minimum angive beløb, tidspunkt, samt om der er tale om en offentlig eller privat modtager. Alle referenceprojekter skal som minimum hver især have haft en omsætning inden for rådgivning vedr. skimmelsvamp på DKK 25.000 ekskl. moms.

Delaftale 3 (Legionella)

- Prøver af legionella skal foretages af laboratorier, der er DANAK-akkrediterede, certificerede eller på tilsvarende vis kontrolleret af uvildig tredjemand, således at det sikres, at kvaliteten på laboratorierne til stadighed er i overensstemmelse med kvalitetssikringstandarden ISO 11731 eller tilbudsgiver skal som minimum dokumentere at have indgået en konkret samarbejdsaftale med et sådant laboratorium på dagen for kontraktindgåelse.

- Tilbudsgiver skal på tilbudsdagen kunne dokumentere at have minimum 3 rådgivere (3 årsværk) med hver minimum 3 års dokumenteret erfaring inden for rådgivning vedr. legionella.

- Tilbudsgiver skal på virksomhedsniveau kunne fremvise i alt 5 sammenlignelige referenceprojekter udført og afsluttet inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen Referenceprojekterne skal som minimum angive beløb, tidspunkt, samt om der er tale om en offentlig eller privat modtager. Alle referenceprojekter skal som minimum hver især have haft en omsætning inden for rådgivning vedr. legionella på DKK 15.000 ekskl. moms.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Aftalen indeholder en arbejdsklausul vedrørende arbejdstager og lønvilkår. Kontrakten indeholder et bilag vedr. overholdelse af CSR-vilkår.

Delaftale 3 (Legionella)

- Prøver af legionella skal foretages af laboratorier, der er DANAK-akkrediterede, certificerede eller på tilsvarende vis kontrolleret af uvildig tredjemand, således at det sikres, at kvaliteten på laboratorierne til stadighed er i overensstemmelse med kvalitetssikringstandarden ISO 11731 eller tilbudsgiver skal som minimum dokumentere at have indgået en konkret samarbejdsaftale med et sådant laboratorium på dagen for kontraktindgåelse.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 5
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudslovens § 135, § 136 og §137 nr. 1., 2, 3, og 7 (se mere herom i Udbudsbetingelserne)

Den maksimale værdi for alle delaftaler fastsættes til + 30% af delaftalernes samlede estimerede værdi, dvs. i alt ca. 8 mio. kr., der kan anvendes i tilfælde af ad hoc tjenesteydelser og yderligere tildelte bevillinger. Det betyder, at den maksimale værdi for Delaftale 1 er: 1,82 mio.kr, for Delaftale 2 er 3,9 mio.kr. og for Delaftale 3 er 2,34 mio.kr.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Indirizzo postale: Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Indirizzo Internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2022