Services - 361747-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Olsztyn: Services d'arpentage

2020/S 147-361747

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Adresse postale: ul. Pstrowskiego 28 b
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Code postal: 10-602
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anita Dzienis-Kozińska
Courriel: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl
Téléphone: +48 895261964
Fax: +48 895399876

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.zdw.olsztyn.pl

Adresse du profil d’acheteur: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: zarządzanie drogami

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów zatw. ostateczną decyzją Woj. Warm.-Maz. o zezw. na realizację inwestycji drogowej w podziale na 2 zad.

Numéro de référence: ZDW/NZP.IRI/PN-1/3220/31/2020
II.1.2)Code CPV principal
71355000 Services d'arpentage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów zatwierdzonych ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w podziale na 2 zadania. Podział realizacji przedmiotu zamówienia na zadania nie stanowi podziału zamówienia na części, a wykonawcy przystępując do udziału w postępowaniu i składając ofertę są zobowiązani złożyć ją na dwa zadania łącznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 287 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Lieu principal d'exécution:

Droga wojewódzka nr 512 odc. Górowo Iławeckie – Bartoszyce oraz odc. Pieniężno – Górowo Iławeckie, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów zatwierdzonych ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w podziale na 2 zadania:

a) Zadanie nr 1 do decyzji nr 31/18 z dnia 24.8.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.19.2018, dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32, zmienioną decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.6.2019 znak: DLI-II.4621.43.2018.PMJ.13, zmienionej decyzją nr 21/19 z 20.12.2019, znak: IGR-II.7820.1.26.2019;

b) Zadanie nr 2 do decyzji nr 32/2018 z 24.8.2018, znak: IGR-II.7820.1.21.2018, dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie od km 0+000 do km 26+428,73, zmienioną decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 30.9.2019, znak: DLI-II.4621.45.2018.IS.8.

Podział realizacji przedmiotu zamówienia na zadania nie stanowi podziału zamówienia na części, a Wykonawcy przystępując do udziału w postępowaniu i składając ofertę są zobowiązani złożyć ją na dwa zadania łącznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40.00
Prix - Pondération: 60.00
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-126383
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: (Lider konsorcjum) – Geopard Usługi Geodezyjne, mgr inż. Michał Parda
Adresse postale: ul. Polna 8
Ville: Jegłownik
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 82-335
Pays: Pologne
Téléphone: +48 501611292
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: (Partner konsorcjum) – GeoArc, mgr inż. Zbigniew Dobies, Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Adresse postale: ul. Flisaków 5
Ville: Elbląg
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 82-300
Pays: Pologne
Courriel: geoarc@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 287 500.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 205 343.58 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia w formie elektronicznej a także postępowanie z wniesionym odwołaniem określa szczegółowo Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018.1092 z dnia 7.6.2018).

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5. i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W pkt 20 SIWZ zawarto szczegółowe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020