Paslaugos - 361749-2020

31/07/2020    S147

Lenkija-Krokuva: Pastatų valymo paslaugos

2020/S 147-361749

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sąd Okręgowy w Krakowie
Nacionalinis registracijos Nr.: 676-10-69-043
Adresas: ul. Przy Rondzie 7
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-547
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Skalska
El. paštas: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
Telefonas: +48 126195820
Faksas: +48 126195820

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.krakow.so.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.krakow.so.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: wymiar sprawiedliwości
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: wymiar sprawiedliwości

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie

Nuorodos numeris: ZP.26/2/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90911200 Pastatų valymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i sądów rejonowych (o łącznej powierzchni 54 151 m2) wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu usług sprzątania w obiektach, opisanych czynnościach i terminach wymienionych w załączniku, o którym mowa wyżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 027 413.44 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraków, Miechów, Słomniki, Sucha Beskidzka, Myślenice, Dobczyc, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zamówienie obejmuje sprzątanie w okresie 12 mies. pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. 54 151 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i sądów rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.

Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach i powierzchni:

— pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48 790 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Kościuszki 43, ul. Mogilska 97, ul. Fabryczna 20A i os. Stalowe 16,

— pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1 725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, oraz w Słomnikach, ul. Jana Pawła II 5,

— pomieszczeń o łącznej pow. 1 386 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11,

— pomieszczeń o łącznej pow. 2 250 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, oraz Wydział Zamiejscowy w Dobczycach, ul. Rynek 22.

Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący integralną jej część (przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy i jej załączników). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu usług sprzątania w obiektach, opisanych czynnościach i terminach wymienionych w załączniku, o którym mowa wyżej.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przyszłej usługi oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kryterium ekologiczne / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kryterium społeczne / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9–15 ustawy Pzp; porozumiewanie się drogą elektroniczną z Zamawiającym na adres podany w SIWZ; Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a w paragrafie 5 wzoru umowy (zał. SIWZ), info. dot. RODO w SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 090-214862
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hemag H. Guziak sp. j.
Nacionalinis registracijos Nr.: 0000187151
Adresas: ul. Konecznego 8
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-216
Šalis: Lenkija
El. paštas: hemag@hemag.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 100 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 027 413.44 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp.

3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona, która kładzie nacisk w pierwszej kolejności na dokonanie przez Zamawiającego oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). Główne założenia toku postępowania:

3.1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia, o których mowa w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;

3.2. następnie oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt XIII niniejszej SIWZ;

3.3. po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, który złożył ofertę uznaną w powyższy sposób za najkorzystniejszą/najwyżej ocenioną;

3.4. Wyłącznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiający dokona badania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp złożonego wraz z ofertą;

3.5. następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

3.6. po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie

internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/07/2020