Dienstleistungen - 361763-2020

31/07/2020    S147

Tschechien-Prag: Veranstaltung von Sprachkursen

2020/S 147-361763

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 376/1
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 128 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Hana Vaculíková
E-Mail: hana.vaculikova@mpsv.cz
Telefon: +420 950193344

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mpsv.cz/cs/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jazykové vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců MPSV

Referenznummer der Bekanntmachung: VZ 27/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

CPV:80580000-3; 80500000-9; 80000000-4

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci skupinové a individuální jazykové výuky ve všeobecných i odborných oblastech v profesním kontextu a v souladu se Služebním předpisem státního tajemníka č. 10/2016, kterým se stanoví Rámcová pravidla jazykového vzdělávání zaměstnanců MPSV. Výuka bude probíhat v jazyce anglickém, německém a francouzském v celém spektru jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR) a bude zajištěna kvalifikovanými lektory dodavatele v kombinaci s e-learningem na pracovišti zadavatele, tj. v budově Na Poříčním právu 1, Praha 2, ev. v dalších budovách zadavatele na území hl. m. Prahy, a to denně v průběhu pracovní doby zaměstnanců od 7,00 do 18,00 hodin dle požadavku zadavatele. Dále bude zajištěna individuální a skupinová jazyková výuka pro zaměstnance podílející se na přípravách a výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Více v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 13 148 160.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
80500000 Ausbildung
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je budova MPSV na adrese Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01, ČESKÁ REPUBLIKA, ev. další budovy zadavatele na území hl. m. Prahy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Viz bod II.1.4) Stručný popis

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí předpokládaný rozsah jazykové výuky (tabulka č. 1 až 3), přičemž si vyhrazuje právo vyčerpat méně, ale i více vyučovacích hodin, než je předpoklad uvedený v zadávací dokumentaci. Zadavatel však bude čerpat maximálně do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky. tj. do částky 13 148 160 CZK bez DPH, popřípadě do částky 14 256 960 CZK bez DPH v případě využití vyhrazené změny závazku dle bodu 5 zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Metodika pro zajištění kvality plnění veřejné zakázky / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Jednotková cena v CZK bez DPH / Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky ve výši 1 108 800 CZK bez DPH na poskytnutí dalších služeb téhož druhu, jako jsou služby vymezené v bodě 3.6.3 zadávací dokumentace zahrnující skupinovou i individuální výuku „Příprava na CZ PRESS 2022“.

Změnu závazku je zadavatel oprávněn využít pouze ve vztahu k dodavateli, kterému bude zadána tato veřejná zakázka. Dodatečné nové služby budou zadány v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje, že změna závazku může být uplatněna i opakovaně nejpozději do tří let od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Ve své nabídce uvede účastník zadávacího řízení výši nabídkové ceny pouze ve vztahu k předmětu plnění, které není podmíněno vyhrazenou změnou závazku (dodatečnými novými službami).

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (pro využití dodatečných nových služeb) mohou nabídnout jednotkovou cenu pouze srovnatelnou (nikoliv vyšší) s jednotkovou cenou uvedenou v nabídce nebo cenu nižší.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dílčí hodnotící kritérium "Metodika pro zajištění kvality plnění veřejné zakázky" se skládá z těchto subkritérií:

a) Organizační zajištění výuky (20 %), b) Výukové metody a pomůcky (50 %), c) Poskytované studijní materiály, návrh vstupního auditu a způsobu průběžného hodnocení kurzů (30 %). Podrobnější informace k hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 201-488867
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VZ 27/2019 (1.objednávka 2.ctvrtl.2020)
Bezeichnung des Auftrags:

Jazykové vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců MPSV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Glossa, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 26172062
Postanschrift: Jindřišská 898/11
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 256 960.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 896 310.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VZ 27/2019 (2.objednávka 2.ctvrtl.2020)
Bezeichnung des Auftrags:

Jazykové vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců MPSV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Glossa, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 26172062
Postanschrift: Jindřišská 898/11
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 256 960.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 597 540.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel uvádí předpokládaný rozsah jazykové výuky, přičemž si vyhrazuje právo vyčerpat méně, ale i více vyučovacích hodin, než je předpoklad uvedený v zadávací dokumentaci. Zadavatel však bude čerpat maximálně do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky. tj. do částky 13 148 160 CZK bez DPH, popřípadě do částky 14 256 960 CZK bez DPH v případě využití vyhrazené změny závazku dle bodu 5 zadávací dokumentace.

K V.2.3) zda je dodavatel malým nebo středním podnikem není zadavateli známo

K V.2.4) Předpokládaná celková hodnota zakázky - jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky vč. opce (vyhrazené změny závazku); Konečná hodnota zakázky/položky - jedná se o cenu 1., resp. 2 objednávky v CZK bez DPH.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020