Dienstleistungen - 361774-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Allgemeine und berufliche Bildung

2020/S 147-361774

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Postanschrift: ul. Koszykowa 16
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-564
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.udsc.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Referenznummer der Bekanntmachung: 7/USŁUGI EDUKACYJNE-WARSZAWA/US/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy dorosłych cudzoziemców korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny również za:

— zapewnienie profesjonalnej opieki nad dziećmi, których rodzice będą uczęszczać na kursy języka polskiego,

— organizację wyjść/wycieczek związanych z materiałem przerabianym na zajęciach dla uczestników kursów.

Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wydruku i dostarczenia wydrukowanych materiałów dydaktycznych dla osób dorosłych, będących narzędziem nauki języka polskiego jako obcego, skierowanym dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i mającym na celu wspieranie kurów językowych dla osób średniozaawansowanych, na poziomie A2 z elementami B1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 910 750.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75121000 Administrative Dienste im Bildungswesen
85312110 Betreuungsleistungen in Kinderkrippen
63511000 Organisation von Pauschalreisen
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy dorosłych cudzoziemców korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny również za:

— zapewnienie profesjonalnej opieki nad dziećmi, których rodzice będą uczęszczać na kursy języka polskiego,

— organizację wyjść/wycieczek związanych z materiałem przerabianym na zajęciach dla uczestników kursów.

Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wydruku i dostarczenia wydrukowanych materiałów dydaktycznych dla osób dorosłych, będących narzędziem nauki języka polskiego jako obcego, skierowanym dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i mającym na celu wspieranie kurów językowych dla osób średniozaawansowanych, na poziomie A2 z elementami B1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy dorosłych cudzoziemców korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP, zapewnienie opieki nad dziećmi, których rodzice będą uczęszczać na kursy; koordynacja kursów oraz nadzór metodyczny. Wartość szacunkowa zamówień planowanych do udzielenia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wynosi 685 200,00 PLN netto.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją umowy, w zakresie nauczania języka polskiego, które będą polegały na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), tj. nauczycieli prowadzących zajęcia językowe. Szczegółowe wymagania odnośnie zatrudnienia osób na umowę o pracę zawarto w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert zastosowanie „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp (w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a w następnej kolejności zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 910 750,00 PLN.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.udsc.gov.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców / Gewichtung: 25 %
Kostenkriterium - Name: Cena (koszt) jednej godziny lekcyjnej (45 minut) świadczenia usług / Gewichtung: 50 %
Kostenkriterium - Name: Cena (koszt) za 1 osobę biorącą udział w 1 wyjściu/wycieczce związanej z materiałem przerabianym na zajęciach / Gewichtung: 15 %
Kostenkriterium - Name: Cena (koszt) opracowania, wydruku i dostarczenia materiałów dydaktycznych do nauki polskiego jako obcego na poziomie A2 z elementami B1 / Gewichtung: 10 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej platformą.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 055-130710
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 972/UDSC/20
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marcin Rydzewski Global School
Ort: Ożarów Mazowiecki
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 910 750.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 795 740.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Ofertę stanowi:

1) elektroniczny formularz ofertowy (generowany automatycznie w zakładce „Oferty” na platformie); formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją użytkownika znajdująca się na platformie;

2) kosztorys wraz z oświadczeniem Wykonawcy – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu składne są na późniejszym etapie;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w zakresie określonym w rozdziale V pkt 4 – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

d) wykaz usług dot. kryterium „Doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców” – wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oferty nie zawierające tego dokumentu będą podlegały ocenie, a brak dokumentu będzie miał skutki jedynie w przypadku zastosowania kryterium oceny ofert;

e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w rozdz. V. 1. 2 niniejszej SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie przekazany wraz z informacją o Wykonawcach, który złożyli oferty w postępowaniu.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) wykazu usług, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.

7. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020