Services - 361796-2020

Submission deadline has been amended by:  377827-2020
31/07/2020    S147

Pologne-Varsovie: Services de création architecturale

2020/S 147-361796

Avis de concours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adresse postale: pl. Bankowy 3/5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Łukasz Dmowski
Courriel: przetarg@mazowieckie.pl
Téléphone: +48 226956685
Fax: +48 226956019
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.mazowieckie.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.mazowieckie.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adresse postale: pl. Bankowy 3/5 (wejście F od al. Solidarności 81, Punkt Obsługi Klienta)
Ville: Warszawa
Code postal: 00-950
Pays: Pologne
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

Numéro de référence: BOU-IV.272.35.2020
II.1.2)Code CPV principal
71220000 Services de création architecturale
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71320000 Services de conception technique
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D – etap II”.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.2)Type de concours
Ouvert
IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

1. funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych – 40 %;

2. zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego – 30 %;

3. realność i ekonomika proponowanych rozwiązań – 30 %.

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 18/08/2020
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
polonais
IV.3)Récompenses et jury
IV.3.1)Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
Nombre et montant des primes à attribuer:

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przedmiotem negocjacji będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej (wejścia „C” oraz wejścia „D”) do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Zamawiający szacuje wartość nagrody na kwotę 1 278 000,00 PLN brutto.

Zamawiający przewiduje wypłatę nagrody pieniężnej w wysokości 1 500,00 PLN brutto dla uczestnika konkursu którego praca zajęła I miejsce w rankingu i nie zostanie z nim podpisana umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:
IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
IV.3.4)Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: oui
IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:
Katarzyna Kościesza
Anna Dmowska-Paczuska
Zuzanna Zacharewicz
Anna Pankowska-Gałaj
Magdalena Kubis
Joanna Mikulska
Sylwia Brzezińska
Grażyna Zajączkowska
Beata Koźliczak
Donata Kończyk
Katarzyna Jaworska
Sylwia Kośnik

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020