Services - 361801-2020

31/07/2020    S147

Roumanie-Bucarest: Services de recherche

2020/S 147-361801

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 137-337087)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Numéro national d'identification: RO 17344491
Adresse postale: Str. Sf. Vineri nr. 29
Ville: Bucureşti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 020921
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Aurelian Marin
Courriel: secretariat@anpa.ro
Téléphone: +40 374466139/40
Fax: +40 374466138
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.anpa.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii pentru realizarea și implementarea Programului Național pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al României pentru anul 2021

Numéro de référence: 17344491/2021/3
II.1.2)Code CPV principal
73110000 Services de recherche
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) este instituția publică de interes național responsabilă cu implementarea Programului Național pentru Colectarea Datelor (PNCD) din sectorul pescăresc al României pe perioada 2014-2020. Această obligație revine statelor membre ale UE în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 199/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.2.2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului privind conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor acvatice vii din apele comunitare și necomunitare.

Îndeplinirea obligațiilor din regulamentul menționat au fost modificate prin Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului i sprijinirea consultantei știintifice cu privire la politica comuna în domeniul pescuitului si de reformare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului, coroborate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15.5.2014 – privind Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 și (CE) 791/2007 ale Consiliului și ale Regulamentului (UE) 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – care reglementează Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Obligația Romaniei de a implementa PNCD pentru perioada de programare 2014-2020, este în vigoare inclusiv pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027, motiv pentru care PNCD pentru anul 2021 a fost aprobat de catre CE.

Această obligație a României ca stat membru UE revine Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în baza prevederilor POPAM. Această situație este valabilă și pentru perioada următoare, conform PNCD 2020-2021.

Pentru realizarea Programului Uniunii statele membre se conformează deciziilor de punere în aplicare ale UE, prin care CE este împuternicită să implementeze acest program și să adopte hotărârile necesare obligatorii pentru statele membre, și anume:

(a) Decizia Delegată a Comisiei (UE) 2019/910, din 3 martie 2019 de adoptare a unui program multianual al Uniuniii pentru colectarea și gestionarea datelor biologice, de mediu, tehnice și datele socioeconomice din sectoarele pescuitului și acvaculturii;

(b) Decizia implementare a Comisiei (UE) 2016/909, din 18 februarie 2019 de stabilire a listei obligatorii a expedițiilor de cercetare pe mare și a pragurilor pentru scopurile programului multianual al uniunii de colectare și gestionare a datelor din sectoarele pescuitului și acvaculturii.

Precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014, România a transmis Comisiei Europene propunerea pentru programului național de activitate pentru colectarea de date în sectoarele pescuitului și acvaculturii pentru panul 2021. Comisia Europeană, prin Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), prin Decizia de punere în aplicare nr. 2019/9474 (UE) din 19 decembrie 2019 și a anexelor acesteia, a aprobat programul de activitate transmis de România și a stabilit că a fost elaborat în conformitate cu programul multianual al Uniunii, îndeplinește cerințele articolului 6 din Regulamentul (UE) 2017/1004 și garantează pertinența științifică a datelor vizate de programul național de activitate și calitatea metodelor și a procedurilor propuse pentru colectarea datelor, astfel încât este necesar a fi derulate o serie de activități și un număr de proiecte pilot în cadrul formatului adoptat de către DGMARE, atât pentru programul anual de lucru, cât și pentru raportul anual (text și tabele), după cum este prevăzut în caietu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-337087

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Au lieu de:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016: persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:

— Marian Lixandru – presedinte;

— Cojan Silviu – sef serviciu;

— Pruteanu Ioan Andy – sef serviciu;

— Balaci Kety – sef serviciu;

— Sorin Predila – director;

— Chiriac Marian – director;

— Constantin Stroie – consilier superior;

— Dinu Aurel – sef serviciu;

— Predescu Marian-Valerian – consilier superior;

— Tudor Mariana – consilier superior;

— Ancuta Kazimirovicz – manager public principal;

— Andrieas Victor-Andrei-Valentin – consilier juridic;

— Aurelian Marin – consilier superior;

— Puiu Petrica Gheorghe – consilier superior;

— Brutaru Ofelia Carmen – consilier superior;

— Mocean Dan Mihai – consilier superior;

— Gheorghe Alexandru – consilier asistent;

— Ion Laurențiu – consilier asistent;

— Andra Eleonora Plăiniceanu – consilier juridic;

— Vasiliu Octavian Mihai – consilier superior;

— Octavian Dumitru – consilier asistent;

— Costache Mihai – consilier principal;

— Constantinescu Traian Narcis – consilier superior;

— Bogdan Ciubotaru – expert cooptat;

— Crăciun Marius Vlad – expert cooptat.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in lista de mai sus. DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro, unde operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SICAP spre completare. Dupa completare, acesta va fi exportat si urcat in SICAP ca parte a ofertei sale. Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sau subcontractanti. Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Notă: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ți, iar în cazul ofertei susținute de terț/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât și de terțul/ii susținător/i. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

A. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;

B. Ofertantii vor prezenta declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizatiei speciale de pescuit în scop știintific, potrivit dispozițiilor Ordinului MADR nr. 867/2016, privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop știintific, valabilă în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizației speciale de pescuit în scop științific la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții care dețin, la momentul depunerii ofertei, autorizația specială de pescuit în scop științific, vor completa DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” cu număr, serie și data autorizației, iar ofertanții care nu dețin, la momentul depunerii ofertei, autorizatia specială de pescuit în scop stiintific iși vor asuma în DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor”, că vor prezenta pana declaratia/angajamentul ferm de prezentare a acesteia cel tarziu la data de 1 februarie 2021, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

C. Permis de acces în Rezervația Biosferei Delta Dunării, potrivit Ordinului nr. 610/2009 emis de Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv C. Permis de acces emis de catre Rezervația Biosferei Delta Dunării, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a acestui permis, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții care dețin, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, vor completa DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” cu numărul și data permisului iar ofertanții care nu dețin, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, își vor asuma în DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor”, că îl vor prezenta la momentul solicitării autorității contractante, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În vederea respectarii principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă permite prezentarea de catre operatorii economici nerezidenti a certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauză. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Lire:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016: persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:

— Marian Lixandru – presedinte;

— Cojan Silviu – sef serviciu;

— Pruteanu Ioan Andy – sef serviciu;

— Balaci Kety – sef serviciu;

— Sorin Predila – director;

— Chiriac Marian – director;

— Constantin Stroie – consilier superior;

— Dinu Aurel – sef serviciu;

— Predescu Marian-Valerian – consilier superior;

— Tudor Mariana – consilier superior;

— Ancuta Kazimirovicz – manager public principal;

— Andrieas Victor-Andrei-Valentin – consilier juridic;

— Aurelian Marin – consilier superior;

— Puiu Petrica Gheorghe – consilier superior;

— Brutaru Ofelia Carmen – consilier superior;

— Mocean Dan Mihai – consilier superior;

— Gheorghe Alexandru – consilier asistent;

— Ion Laurențiu – consilier asistent;

— Andra Eleonora Plăiniceanu – consilier juridic;

— Vasiliu Octavian Mihai – consilier superior;

— Octavian Dumitru – consilier asistent;

— Costache Mihai – consilier principal;

— Constantinescu Traian Narcis – consilier superior;

— Bogdan Ciubotaru – expert cooptat;

— Crăciun Marius Vlad – expert cooptat.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in lista de mai sus. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/terț susținător (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României). Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Notă: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ți, iar în cazul ofertei susținute de terț/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât și de terțul/ii susținător/i. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

A. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;

B. Ofertantii vor prezenta declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizatiei speciale de pescuit în scop știintific, potrivit dispozițiilor Ordinului MADR nr. 867/2016, privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop știintific, valabilă în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizației speciale de pescuit în scop științific la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții care dețin, la momentul depunerii ofertei, autorizația specială de pescuit în scop științific, vor completa DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” cu număr, serie și data autorizației, iar ofertanții care nu dețin, la momentul depunerii ofertei, autorizatia specială de pescuit în scop stiintific iși vor asuma în DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor”, că vor prezenta pana declaratia/angajamentul ferm de prezentare a acesteia cel tarziu la data de 1 februarie 2021, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

C. Permis de acces în Rezervația Biosferei Delta Dunării, potrivit Ordinului nr. 610/2009 emis de Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv C. Permis de acces emis de catre Rezervația Biosferei Delta Dunării, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a acestui permis, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții care dețin, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, vor completa DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” cu numărul și data permisului iar ofertanții care nu dețin, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, își vor asuma în DUAE, secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor”, că îl vor prezenta la momentul solicitării autorității contractante, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În vederea respectarii principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă permite prezentarea de catre operatorii economici nerezidenti a certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauză. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Autres informations complémentaires:

Se elimină precizarea „DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro, unde operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SICAP spre completare”. Astfel, DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/terț susținător (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României), având în vedere notificarea referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) ce poate fi regasita pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf