Services - 361804-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Bielsko-Biała: Supervision du projet et documentation

2020/S 147-361804

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 127-310843)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numéro national d'identification: PL225
Adresse postale: pl. Ratuszowy 9
Ville: Bielsko-Biała
Code NUTS: PL225 Bielski
Code postal: 43-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rafał Frączkiewicz, Katarzyna Cholewik
Courriel: zp@um.bielsko.pl
Téléphone: +48 334971851

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://bielsko-biala.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych lasu komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujście rzeki Straconka w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numéro de référence: ZP.271.2.65.2020.RF.KC
II.1.2)Code CPV principal
71248000 Supervision du projet et documentation
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, dla zadania: Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych lasu komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujście rzeki Straconka w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inżynier kontraktu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach:

a) nad realizacją zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania od Wykonawcy i przedstawienia przez inżyniera kontraktu rozliczenia tego zadania, z zastrzeżeniem, iż termin faktycznego rozpoczęcia wykonywania obowiązków inżyniera kontraktu nastąpi nie wcześniej niż zawarcie umowy z Wykonawcą, będzie to również termin kiedy nastąpi prawo do naliczania wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu;

b) w okresie gwarancji Wykonawcy – od dnia dokonania odbioru końcowego zadania od Wykonawcy do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Wykonawcę.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 127-310843

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Au lieu de:
Date: 31/08/2021
Lire:
Date: 10/12/2021
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 06/08/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 24/08/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 06/08/2020
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 24/08/2020
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: