Services - 361867-2020

31/07/2020    S147

Pays-Bas-Utrecht: Services de placement de personnel

2020/S 147-361867

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 123-301747)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Numéro national d'identification: 142161529
Adresse postale: Griffioenlaan 2
Ville: Utrecht
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 3526 LA
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Maartje Boomkamp
Courriel: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Téléphone: +31 887971111

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.rws.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Contractovername t.b.v. mobiliteitsorganisaties Rijk en de Rechtspraak

Numéro de référence: 31155339
II.1.2)Code CPV principal
79610000 Services de placement de personnel
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Op dit moment is het Rijk, in het kader van Categoriemanagement, bezig met de voorbereidingen voor een aanbesteding Contractovername, ten behoeve van de vier mobiliteitsorganisaties van het Rijk. Ter voorbereiding op de aanbesteding wordt een marktconsultatie uitgevoerd waar marktpartijen vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen over de inhoud van de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt om tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te komen bij de feitelijke aanbesteding.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 123-301747

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria
Au lieu de:

Prijs — Weging: —

Lire:

Kwaliteitscriterium — Naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — Weging: 70

Prijs —Weging: 30

VII.2)Autres informations complémentaires: