Services - 361882-2022

05/07/2022    S127

Netherlands-Staphorst: Fiscal services

2022/S 127-361882

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Staphorst
Postal address: Postbus
Town: Staphorst
NUTS code: NL211 Noord-Overijssel
Postal code: 7950 AA
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Telephone: +31 522467400
Internet address(es):
Main address: http://www.staphorst.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zwartewaterland
Postal address: Postbus 23
Town: Hasselt
NUTS code: NL211 Noord-Overijssel
Postal code: 8060 AA
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.zwartewaterland.nl/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)Main CPV code
79220000 Fiscal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeenten werken samen op het gebied van de WOZ. Dit betekent dat de gemeente Staphorst een overeenkomst zal afsluiten, waarvan ook de WOZ-taxaties van de gemeente Zwartewaterland onderdeel van uitmaken. De huidige taxatieapplicatie van beide gemeenten is 4WOZ, de belastingapplicatie is Civision en de BAG-applicatie is iObjecten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL211 Noord-Overijssel
Main site or place of performance:

Staphorst

II.2.4)Description of the procurement:

De aanbesteding betreft het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hieronder genoemde werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ:

1. het ter beschikking stellen van een taxatieapplicatie;

2. herwaardering (niet-woningen en woningen);

3. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren woningen;

4. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren niet-woningen;

5. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren woningen;

6. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren niet-woningen;

7. afhandeling WOZ (hoger) beroepschriften;

8. mutatiebijhouding (optioneel);

9. permanente marktanalyse woningen;

10. permanente marktanalyse niet-woningen;

11. controle objectkenmerken (jaarlijks ca. 20% van alle objecten) (optioneel).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak en samenwerking / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Taxatieapplicatie / Weighting: 30
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Overeenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, wederzijds optioneel driemaal (3) met twee (2) jaar verlengd worden. Indien de gemeente van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken, zal de gemeente zes (6) maanden voor de einddatum van de initiële looptijd in overleg treden met Opdrachtnemer.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uitsluitingsgronden

- Verplichte uitsluitingsgronden:

a. Deelneming aan een criminele organisatie

b. Corruptie

c. Fraude

d. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten

e. Witwassen van geld of financiering van terrorisme

f. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

- Facultatieve uitsluitingsgronden:

a. Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht;

b. Faillissement, insolventie of gelijksoortig;

c. Ernstige beroepsfout;

d. Vervalsing van de mededinging;

h. Valse verklaring.

Geschiktheidseisen

- Inschrijving handels- en beroepenregister

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

- Technische bekwaamheid - referentie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Door het ondertekenen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ verklaart Inschrijver dat hij adequaat verzekerd is voor de uitvoering van de Opdracht en dat hij zich, indien de Overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd houdt. Inschrijver beschikt over een wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR1.000.000,- per jaar.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de ‘moedermaatschappij/holding’, dient de Inschrijver een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Bewijsmiddelen (niet indienen bij Inschrijving. Pas na verzoek hiertoe verstrekken)

• Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de ‘moedermaatschappij/holding’, dient de Inschrijver een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Inschrijving beroeps- en handelsregister

Om de rechtsgeldigheid van de ondertekende verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat Inschrijver een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toevoegt aan de Inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving.

Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de Inschrijvingssom voor deze Opdracht van degene die de Inschrijving heeft getekend. Mocht degene die het UEA en bewijsstukken heeft ondertekend, niet voorkomen op het uittreksel, dan dient uit een door de degene die wel op het uittreksel voorkomt bij wijze van volmacht opgestelde verklaring te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te binden op het moment van ondertekening.

Ingeval in samenwerkingsverband (combinatie) wordt ingeschreven, dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bovenstaande in te dienen. In het geval van een hoofdaannemer die een beroep doet op onderaannemer(s) dienen zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer(s) het bovenstaande in te dienen.

Technische bekwaamheid - referentie

De gemeente heeft de volgende kerncompetenties vastgesteld die overeenkomen met ervaring op essentiële punten van de Overeenkomst:

Kerncompetentie 1: Ervaring met het taxeren van (niet-)woningen i.h.k.v. de herwaardering

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het taxeren van (niet-) woningen in het kader van de herwaardering. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 10.000 objecten en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Kerncompetentie 2: Ervaring met het afhandelen van bezwaarschriften

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het afhandelen van bezwaarschriften. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 100 bezwaren op jaarbasis en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Kerncompetentie 3: Ervaring met de permanente marktanalyse

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het uitvoeren van de permanente marktanalyse. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 250 objecten op jaarbasis en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Door het ondertekenen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ verklaart Inschrijver per hierboven vermelde kerncompetentie maximaal één referentie te hebben die voldoet aan de volgende eisen:

• de referentieopdracht dient in de drie (3) jaren voorafgaand aan de sluitingsdatum voor de Inschrijving (20 september 2022) te zijn uitgevoerd of nog in uitvoering te zijn;

• de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht valt onder de reikwijdte van de hierboven benoemde kerncompetenties; én

• de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht is/wordt succesvol en naar tevredenheid van deze referent uitgevoerd.

Het is Inschrijver toegestaan om een beroep te doen op de bekwaamheid van derden om zo aan de hierboven gestelde eis te voldoen. Indien de Inschrijver hiervan gebruik maakt dan dient hij dit aan te geven op het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (Bijlage 1) onder Deel II C en D.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Inschrijving beroeps- en handelsregister

Een recent en actueel (maximaal zes maanden oud, terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving) uittreksel(s) uit het Handelsregister of een soortgelijke organisatie.

Technische bekwaamheid - referentie

Bewijsmiddelen (indienen bij Inschrijving).

Ten einde aan te tonen te beschikken over de voornoemde kerncompetenties levert Inschrijver per gevraagde kerncompetentie maximaal één referentie aan welke aan bovenvermelde eisen voldoet. Indien in één referentie meerdere kerncompetenties tot uiting komen die voldoen aan de gestelde eisen, mag u voor die kerncompetenties dezelfde referentie gebruiken.

Gebruik hiervoor Bijlage 3 - ‘Referentieformulier’.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/09/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/09/2022
Local time: 12:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De gemeente heeft tijdens de inschrijvingstermijn twee vragenrondes voorzien. Na 31 augustus 2022, 12.00 uur heeft de Inschrijver zijn recht ten aanzien van het inwinnen van informatie of het doen van voorstellen verwerkt.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zwolle
Town: Zwolle
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022