Services - 361890-2020

31/07/2020    S147

Tchéquie-Ostrava: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 147-361890

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Numéro national d'identification: 01312774
Adresse postale: Libušina 502/5
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 702 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Jiří Kašný
Courriel: j.kasny@spucr.cz
Téléphone: +420 725385787

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spucr.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://zakazky.spucr.cz

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

II.1.2)Code CPV principal
71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, k. ú. Prchalov, Skotnice a Příbor

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a Příbor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/04/2017
Fin: 30/04/2020
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 086-168222

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 2VZ8450/2016-571101
Intitulé:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/04/2017
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ekotoxa, s.r.o.
Numéro national d'identification: 64608531
Adresse postale: Fišova 403/7
Ville: Brno
Code NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Courriel: michal.brokl@ekotoxa.cz
Téléphone: +420 558900010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 7 219 365.00 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@compet.cz
Téléphone: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Adresse internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, k.ú. Prchalov, Skotnice a Příbor

VII.1.4)Description des prestations:

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a Příbor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/04/2017
Fin: 30/09/2021
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 7 219 365.00 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ekotoxa, s.r.o.
Numéro national d'identification: 64608531
Adresse postale: Fišova 403/7
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Courriel: michal.brokl@ekotoxa.cz
Téléphone: +420 558900010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti

3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, včetně trvalého označení označení lomových bodů 0 MJ,

Původní množství dle SOD 20 MJ

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. 192 MJ,

Původní množství dle SOD 350 MJ

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 0 MJ,

Původní množství dle SOD 90 MJ

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 0 MJ,

Původní množství dle SOD 30 MJ

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty 33 MJ,

Původní množství dle SOD 68 MJ

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 90 MJ,

Původní množství dle SOD 280 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 5 MJ,

Původní množství dle SOD 36 MJ

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 702 MJ,

Původní množství dle SOD 705 MJ

3.6. Mapové dílo 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Původní termín 30. 6. 2020, Nový termín 31. 10. 2020.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 6. 2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. 3. 2020, 14:00 hodin do 17. 5. 2020 a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 6 714 510.00 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 6 185 645.00 CZK