Services - 361891-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Olsztyn: Services de conception technique

2020/S 147-361891

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Adresse postale: ul. Saperska 1
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622 Olsztyński
Code postal: 10-073
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sebastian Michalik
Courriel: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261321600
Fax: +48 261321689

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla: budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 95/U

Numéro de référence: 95/U
II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71200000 Services d'architecture
71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Lieu principal d'exécution:

Teren zamknięty kompleksu wojskowego Łomża. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok.

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla: budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji i dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkniętego o klauzuli „zastrzeżone”, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego w razie potrzeb, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanego obiektu, projekt aranżacji technologicznej wraz z wyposażeniem i kartami katalogowymi, projekt organizacji ruchu w obrębie budowanego obiektu, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które wymagana jest instrukcja obsługi, inwentaryzację stanu istniejącego terenu, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy, operat wodnoprawny wraz z decyzją na odprowadzenie wód opadowych z budynku i z terenu projektowanej inwestycji w razie potrzeb, ocenę oddziaływania obiektu na środowisko (wg potrzeb), charakterystykę energetyczną obiektu zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną posadowienia obiektu oraz projektowanych placów i dróg dojazdowych z wykorzystaniem przy projektowaniu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót osobno dla poszczególnych branż, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, wytyczne Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektowania w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, projekt budowlany wielobranżowy (bez branży teletechnicznej – systemy alarmowe) z rozwiązaniami szczegółowymi, projekt budowlany branży teletechnicznej – systemy alarmowe z rozwiązaniami szczegółowymi, przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Łomża. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok.

3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano-montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: maks. 270 dni, w tym:

— program inwestycji – minimum 90 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 120 dni od dnia podpisania umowy,

— dokumentacja budowlana – minimum 240 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 270 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 13/11/2019
Fin: 10/07/2020
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 231-567025

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 95/U
Intitulé:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla: budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 95/U

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/11/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: TomBud Tomasz Pleskowicz
Adresse postale: ul. Sikorskiego 4/5
Ville: Białystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Code postal: 15-667
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 550 000.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71200000 Services d'architecture
71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Lieu principal d'exécution:

Teren zamknięty kompleksu wojskowego Łomża. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok

VII.1.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla: budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Łomża. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok.

3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano-montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: maks. 270 dni, w tym:

— program inwestycji – minimum 90 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 120 dni od dnia podpisania umowy,

— dokumentacja budowlana – minimum 240 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 270 dni od dnia podpisania umowy.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 13/11/2019
Fin: 30/09/2020
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 550 000.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: TomBud Tomasz Pleskowicz
Adresse postale: ul. Sikorskiego 4/5
Ville: Białystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Code postal: 15-667
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmieniono termin realizacji umowy z daty 10.07.2020 na dzień 30.9.2020 w związku z koniecznością przeprojektowania sieci.

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

Konieczność przeprojektowania sieci wraz ze zbiornikiem retencyjnym mająca na celu koordynację zrzutu wód deszczowych i wyeliminowanie pokrywającego się zakresu rzeczowego

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 550 000.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 550 000.00 PLN