Dienstleistungen - 361894-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden

2020/S 147-361894

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warszawski
Nationale Identifikationsnummer: 5250011266
Postanschrift: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-927
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Szajkowska, Dział Zamówień Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
E-Mail: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
Telefon: +48 225523240

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uw.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://dzp.uw.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) – wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-361-164/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej.

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej również OPZ) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.

3. Wykonawca musi realizować zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ, w tym w załączonym do specyfikacji „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie ze wzorem umowy (rozdział III SIWZ).

4. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) – koordynator i konserwatorzy.

5. Najpóźniej w dniu wejścia umowy w życie Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby o których mowa w ust. 4 na podstawie umowy o pracę.

6. Najpóźniej w dniu wejścia umowy w życie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) imienną listę pracowników skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, która stanowić będzie załącznik do umowy;

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty.

Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z: Panem Piotrem Kostankiem tel. +48 225526563 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–15.00.

Podczas wizji lokalnych nie udzielamy żadnych informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/04/2020
Ende: 01/04/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-186819

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: DZP-361-164/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) – wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Innovative Facility Managment Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Świętojerskiej 5/7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-236
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 437 868.56 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.

2.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. (wymienione w ust. 5) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Zamawiający wymaga, żeby oferty składać wybierając adres skrzynki: /uwedupl/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w art. 10 § 1 ust. 2 niniejszej SIWZ.

Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (ceny brutto). W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać zabezpieczenie należytego wykonania umowy i numer postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi konserwacji, przeglądów i obsługi technicznej budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, położonego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 101 w Warszawie wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażaniem oraz z urządzeniami i instalacjami znajdującymi się na przyległym do budynku terenie

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/04/2020
Ende: 01/04/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 437 868.56 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Innovative Facility Managment Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: Świętojerskiej 5/7
Ort: Warszawie
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-236
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491) strony zgadzają się na prolongatę terminu do wniesienia zabezpieczenia i tym samym dokonują zmiany § 11 ust. 1 zawartej umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491) strony zgadzają się na prolongatę terminu do wniesienia zabezpieczenia i tym samym dokonują zmiany § 11 ust. 1 zawartej umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 437 868.56 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 437 868.56 PLN