Dienstleistungen - 361916-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten

2020/S 147-361916

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warszawski
Nationale Identifikationsnummer: 5250011266
Postanschrift: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-927
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Szajkowska, Dział Zamówień Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
E-Mail: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
Telefon: +48 225523240

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uw.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://dzp.uw.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługę techniczną i konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-361-146/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50760000 Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50760000 Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Budynek Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca musi realizować zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ, OPZ oraz zgodnie ze wzorem umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądów i czynności serwisowych w celu utrzymania warunków gwarancyjnych Wydziału Fizyki UW, które określone są w załączniku nr 1 (F) do SIWZ.

5. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wszystkich osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) – koordynator i konserwatorzy.

6. Najpóźniej w dniu wejścia umowy w życie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) imienną listę pracowników skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, która stanowić będzie załącznik do umowy;

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ukończenie przez koordynatora szkolenia technicznego co najmniej P1 przez Delta Controls w systemie BMS Delta Controls pod rygorem niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przepisy art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/04/2020
Ende: 06/04/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-186825

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: DZP-361-146/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługę techniczną i konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Gegenbauer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: al. Jana Pawła II 190
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 31-982
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 905 350.88 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

6. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.

12. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50760000 Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi: obsługa techniczna i konserwacja budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/04/2020
Ende: 06/04/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 359 811.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: al. Jana Pawła II 190
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 31-982
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zamawiający wyraża w trybie art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zgodę na utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności Wykonawcy za częściowo wykonane usługi.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 359 811.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 359 811.00 PLN