Services - 361917-2020

31/07/2020    S147

Slovaquie-Bratislava: Services d'essais techniques

2020/S 147-361917

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Slovenské elektrárne, a.s.
Numéro national d'identification: 35829052
Adresse postale: Mlynské nivy 47
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Code postal: 821 09
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Erik Kováč
Courriel: erik.kovac@seas.sk
Téléphone: +421 910673038

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.seas.sk

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici

Numéro de référence: 4600013366 D4
II.1.2)Code CPV principal
71632000 Services d'essais techniques
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti Revízni technici časť 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71632000 Services d'essais techniques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Atómová elektráreň Mochovce, závod MO34

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 06/04/2018
Fin: 31/12/2020
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant huit ans:

Nie je rámcová zmluva

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 094-214319

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 4600013366 D4
Lot nº: 2
Intitulé:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti Revízni technici časť 2

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
06/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Spie Elektrovod, a. s.
Numéro national d'identification: 36863513
Adresse postale: Prievozská 4C
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Code postal: 824 66
Pays: Slovaquie
Courriel: andrej.rubint@elvba.sk
Téléphone: +421 25025195

Adresse internet: http://www.spie-elektrovod.sk/sk

Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 598 080.00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71632000 Services d'essais techniques
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Atómová elektráreň Mochovce, závod MO34

VII.1.4)Description des prestations:

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 06/04/2018
Fin: 31/12/2020
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant huit ans:

Nie je rámcová dohoda

VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 400 628.60 EUR
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Spie Elektrovod, a. s.
Numéro national d'identification: 36863513
Adresse postale: Prievozská 4C
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Code postal: 824 66
Pays: Slovaquie
Courriel: andrej.rubint@elvba.sk
Téléphone: +421 25025195

Adresse internet: http://www.spie-elektrovod.sk/sk/

Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Hlavné úpravy sú:

Doplňujúce služby, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy

Úprava celkovej ceny

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

Dôvody:

— podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. inštalácia elektrických zariadení, káblov si vyžaduje certifikáciu kvalifikovaným revíznym technikom. Táto požiadavka sa aplikuje na konvenčnej a jadrovej časti podľa platnej legislatívy a pravidiel projektu MO34,

— zvýšenie potreby podpory revíznych technikov je spôsobené predovšetkým množstvom nálezov objavených počas inšpekcie vykonanej za účelom prípravy revíznej správy,

— budú nevyhnutné ďalšie inšpekcie a v nadväznosti na to musí byť zvýšený predpokladaný počet človeko-hodín,

— urgencia nevyhnutnosti kompletizácie masívneho množstva technologických systémov pre dosiahnutie míľnika Zavezenie paliva 3. Bloku priniesla potrebu nadmerného počtu revízií a inšpekcií ktoré je potrebné uskutočniť vo veľmi krátkom časovom horizonte.

Z uvedených dôvodov Spie Elektrovod, a.s. môže pokračovať v poskytovaní služieb pre úspešné dokončenie MO34. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s §18(1) b) zákona 343/2015.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 1 101 588.60 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 1 400 628.60 EUR