Bauleistung - 361928-2020

31/07/2020    S147

Polen-Konstancin-Jeziorna: Auftrag von Korrosionsschutzschichten

2020/S 147-361928

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Jakubowska-Soja
E-Mail: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pse.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pse.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, renowacja fundamentów na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice (odcinek 101-196)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/WNP-0117-DU-MJS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45442200 Auftrag von Korrosionsschutzschichten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz części IV SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 26/10/2020
Ende: 30/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Warunki, zasady i zakres prawa opcji opisane zostały odpowiednio w części II SIWZ oraz we Wzorze umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.2.7 ogłoszenia – okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: wskazana data dot. początku zamówienia jest jedynie datą orientacyjną uzależnioną od terminu zakończenia postępowania przetargowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że wykonał:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze i/lub pod aparaturę stacyjną o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, o łącznej powierzchni zabezpieczanej powyżej 100 m2, lub

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze, o łącznej długości co najmniej 7 km.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie ze Wzorem nr 7 wskazanym w części III SIWZ.

2. Dowody określające, czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 133 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i pkt 4–8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Zasady jego wniesienia zostały określone w części I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w części I SIWZ i części IV SIWZ. Zasady jego wniesienia zostały określone w części I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

3. Zasady gwarancji zostały określone w części II i IV SIWZ zamieszczonych pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w części IV SIWZ – dostępna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w części IV SIWZ – dostępna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Informacje dotyczące aukcji zostały określone w część I SIWZ pkt XVIII, która została zamieszczona pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zgodnie z zapisami pkt X części I SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz cenowy) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (np. US, ZUS, KRS, KRK, oświadczenia Wykonawcy, informacja z banku, potwierdzenia wykonania robót) zostały określone w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wykonawców zostanie wysłane zaproszenie do składania ofert (po przeprowadzeniu kwalifikacji Wykonawców) ze wskazaniem daty złożenia ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020