Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 361964-2020

Submission deadline has been amended by:  440320-2020
31/07/2020    S147

België-Antwerpen: Uitrusting voor emissiemeting

2020/S 147-361964

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0248.399.380
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2030
Land: België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.portofantwerp.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/9327/B3/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Procurement
Nationaal identificatienummer: FI/PR
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2030
Land: België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.portofantwerp.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Monitoringsnetwerk voor gasvormige emissies in de Antwerpse haven

Referentienummer: B10787
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433200 Uitrusting voor emissiemeting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haven van Antwerpen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De voorliggende opdracht heeft als doel om een vast netwerk van low-cost sensoren te voorzien in het Antwerpse havengebied om emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen door illegale ventilatie van ladingtanks van zee- en binnenschepen in realtime te monitoren. De sensoren zullen gebruikt worden door niet-gespecialiseerde gebruikers die niet beschikken over technische kennis van luchtkwaliteitsmonitoring.

Aanvullend aan de primaire focus van een realtimemonitoring dient het Havenbedrijf Antwerpen in staat te zijn om via analyse van data van weken, maanden en jaren inzichten te krijgen in ruimtelijke en temporele trends en statistieken in het havengebied.

Ook dienen sensoren voorzien te worden voor monitoring van emissies van stoffen die relevant zijn in het kader van de Europese Air Quality Directive (NO2, 03, PM2,5, PM10).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

1. minimaal 400 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

1. -

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

-

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2020