Lieferungen - 361965-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Teile für Lokomotiven oder rollendes Material

2020/S 147-361965

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wilczy Dół 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-798
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: zam-eh@metro.waw.pl
Telefon: +48 226554678
Fax: +48 226433997

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.metro.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbieraków prądu pojazdów typu Inspiro

Referenznummer der Bekanntmachung: WP.25.00097.2020.S.P.PAWA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie fabrycznie nowych, nieużywanych (tj. oryginalnie zapakowanych, nieposiadających śladów użycia), zgodnych z numerami katalogowymi określonymi w pkt 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – lub równoważnych – części zamiennych do odbieraków prądu pojazdów metra typu Inspiro wyspecjalizowanych w pkt 4.2 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie fabrycznie nowych, nieużywanych (tj. oryginalnie zapakowanych, nieposiadających śladów użycia), zgodnych z numerami katalogowymi określonymi w pkt 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – lub równoważnych – części zamiennych do odbieraków prądu pojazdów metra typu Inspiro wyspecjalizowanych w pkt 4.2 SIWZ.

Z uwagi na okoliczności wskazane w pkt 2.3 i 2.4 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, tj. bez wskazania znaków towarowych (numerów katalogowych producenta) a użycie numerów katalogowych producenta jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na części równoważne (tj. części zamienne inne niż oryginalne, które zostały wykorzystane do pierwszego montażu na pojazdach i wyspecyfikowane w pkt 4.2 SIWZ).

W przypadku złożenia oferty na części równoważne, tj. wskazania tej okoliczności w odpowiedniej pozycji formularza ofertowego:

1) oferowane części równoważne charakteryzowały się będą takimi samymi parametrami co części oryginalne;

2) oferowane części równoważne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej;

3) Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2.7, lit. b–f Specyfikacji technicznej oraz w pkt 11.2.2 SIWZ.

Wykonawca, który zaoferuje części równoważne odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych części równoważnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 110-268097
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbieraków prądu pojazdów typu Inspiro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24, ust. 1, pkt 12–13, ppkt a–c, pkt 14–23 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24, ust. 1, pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24, ust. 1, pkt 13, lit. d. ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7–11 ustawy Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w art. 25a, ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie zał. nr 3 do SIWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26, ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp;

d) oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

e) oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

W przypadku złożenia oferty na części równoważne, zgodnie pkt 4.4 SIWZ, na potwierdzenie, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty wskazane w pkt 11.2.2 SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020