Fournitures - 361969-2020

31/07/2020    S147

Slovénie-Ljubljana: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2020/S 147-361969

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Numéro national d'identification: 1954288000
Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Oddelek za javna naročila
Courriel: javna.narocila@plinovodi.si
Téléphone: +386 15820728
Fax: +386 15820701

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.plinovodi.si/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina

Numéro de référence: P/JN/03/2020/PD-ES
II.1.2)Code CPV principal
09000000 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1.10.2019 (6:00) do 1.10.2020 (6:00).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09120000 Combustibles gazeux
09121200 Gaz de ville
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Lieu principal d'exécution:

Slovenija

II.2.4)Description des prestations:

Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1.10.2020 (6:00) do 1.10.2021 (6:00).

Z nakupom plina za lastno rabo si operater prenosnega sistema zagotovi dostop do plina za potrebe lastne rabe, ki obsega kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani, in za druge namene.

Operater prenosnega sistema je skladno z energetsko zakonodajo dolžan uravnavati pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu na način, da zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje sistema. V ta namen mora imeti operater prenosnega sistema zagotovljene pogoje s ponudnikom zemeljskega plina, izbranim prek javnega naročila, da bo glede na dejanske pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu in glede na napovedi po potrebi zemeljski plin operaterju prenosnega sistema prodajal oziroma ga od njega odkupoval.

Operater prenosnega sistema v skladu z 98. členom SON uporablja sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema, za kar sklene pogodbo za uravnoteženje preko odkupa ali prodaje zemeljskega plina na povezovalni in/ali virtualni točki. Naročilo za nabavo sistemske storitve izravnave za uravnoteženje mora operater prenosnega sistema oddati na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril (98. člen SON). Pri vsakodnevnem uravnoteževanju prenosnega sistema mora nato:

a) dajati prednost uporabi kratkoročnih standardiziranih produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave,

b) uporabljati sistemsko storitev izravnave, če je stroškovno učinkovitejša od kratkoročnih standardiziranih produktov na izravnalnem trgu.

Sistemska storitev izravnave za uravnoteženje bo nujno potrebna tudi v primeru slabše likvidnosti izravnalnega trga ali ob pomanjkanju zemeljskega plina, saj bo v tem primeru zagotavljala tudi informacijo o ceni zemeljskega plina za uravnoteženje.

Zato namerava operater prenosnega sistema za zagotovitev kvalitetnega in uravnoteženega delovanja prenosnega sistema skleniti pogodbo za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter za sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema za obdobje plinskega leta od 1.10.2020 (6:00) do 1.10.2021 (6:00).

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: Cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe / Pondération: 70
Coût - Nom: Cena za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema / Pondération: 30
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 112-272656
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
Numéro national d'identification: 5025869000
Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 400 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Adresse postale: Slovenska cesta 54
Ville: Ljubljana
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ville: Ljubljana
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020