Fournitures - 361970-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Kielce: Produits chimiques inorganiques de base

2020/S 147-361970

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL721
Adresse postale: ul. Krakowska 64
Ville: Kielce
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 25-701
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marzena Wójcik
Courriel: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Téléphone: +48 413653100
Fax: +48 413455220
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wod-kiel.com.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa 360 Mg chlorku poliglinu oraz 100 Mg siarczanu żelaza do wspomagania procesu oczyszczania ścieków

Numéro de référence: KML-1/8/2020
II.1.2)Code CPV principal
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do wspomagania procesu oczyszczania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” oraz maksymalnie 100 Mg wodnego siarczanu żelaza do wspomagania procesu oczyszczania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zakłada, że:

— dostarczona minimalna gwarantowana ilość wodnego roztworu chlorku poliglinu wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 360 Mg,

— dostarczona minimalna gwarantowana ilość wodnego roztworu siarczanu żelaza wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 100 Mg.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym i poprawy sedymentacji osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k. Kielc.

Lot nº: I
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24312123 Polychlorure d'aluminium
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL721 Kielecki
Lieu principal d'exécution:

Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka” POLSKA, 26-052 Nowiny k. Kielc, ul. Przemysłowa 93

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do wspomagania procesu oczyszczania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zakłada, że dostarczona minimalna, gwarantowana ilość wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 360 Mg. Wymagane parametry fizyko-chemiczne:

a) zawartość glinu: 8,5–9,5% jonu Al+3;

b) zawartość Al2O3: 16–18,0 %;

c) zawartość chlorków:19–23 %,

d) zasadowość: 32–44 %;

e) gęstość:1,2–1,4 g/cm3;

f) temperatura krzepnięcia: ≤ -200oC;

g) brak widocznych zanieczyszczeń stałych w koagulancie. Wymagania szczegółowe:

1. Poszczególne dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, w partiach (dostawach częściowych) – po ok. 24 Mg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający dysponuje jednym zbiornikiem na wodny roztwór chlorku poliglinu o pojemności 28 m3.

2. Wykonawca udziela minimum 4 miesiące rękojmi na każdą dostarczoną partię wodnego roztworu chlorku poliglinu; bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania dostawy danej partii towaru, a kończy się z upływem 4 miesięcy od tej daty.

3. Wykonawca gwarantuje transport środka taborem samochodowym przystosowanym do jego przewozu w ilościach wymaganych dla poszczególnych dostaw częściowych.

4. Wykonawca odpowiada za transport i rozładunek przedmiotu zamówienia z samochodu do wskazanego przez Zamawiającego zbiornika magazynowego na Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k. Kielc ul. Przemysłowa 93, 26-052 Nowiny. Samochód musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt do napełniania zbiornika tj. wąż i pompę. Zamawiający informuje, że zbiornik na wodny roztwór chlorku poliglinu jest wyposażony w złącze przeładunkowe typu D 300. Uwagi:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli laboratoryjnej jakości dostarczanego towaru. W razie stwierdzenia jego niższych parametrów niż wymagane, Wykonawca dostarczy na swój koszt nową partię towaru o zadeklarowanych właściwościach.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli faktycznej ilości dostarczanego w danej partii towaru.

3. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczanego towaru jest zgodna z wymogami postawionymi w SIWZ i zobowiązany jest dołączyć do każdej dostarczanej partii – certyfikat (świadectwo) jakości produktu lub oświadczenie potwierdzające spełnienie tego wymogu.

4. Zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 8 SIWZ i zachowaniem terminu tam określonego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć specyfikację techniczną oraz kartę charakterystyki produktu dla każdej części oddzielnie.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby kierowca lub inna wskazana przez niego osoba mogła porozumieć się z Zamawiającym w języku polskim.

6. Koszty dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu oraz siarczanu żelaza ponosi Wykonawca. Warunki podwykonawstwa:

a) Zamawiający nie ogranicza powierzenia kluczowej części zamówienia podwykonawcom;

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Wskazanie niniejsze nastąpi w Formularzu oferty;

c) zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części możliwych do udzielenia temu samemu Wykonawcy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zakłada, że dostarczona minimalna, gwarantowana ilość wodnego roztworu chlorku poliglinu wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 360 Mg.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Faktura VAT za dostarczony przedmiot zamówienia musi być wystawiona w języku polskim. Zamawiający zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2020 poz. 106. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane na adres e-mail: efaktura@wod-kiel.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zamówienia w walutach innych niż PLN.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa 100 Mg wodnego roztworu siarczanu żelaza do strącania fosforanów ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie.

Lot nº: II
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24313125 Sulfate de fer
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL721 Kielecki
Lieu principal d'exécution:

Oczyszczalnia Ścieków w Bartkowie gmina Zagnańsk k. Kielc, 26-050 Zagnańsk, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 100 Mg wodnego siarczanu żelaza do wspomagania procesu oczyszczania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zakłada, że dostarczona minimalna, gwarantowana ilość wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 100 Mg. Wymagane parametry fizyko-chemiczne:

1. postać: ciemnobrązowy roztwór;

2. temperatura krzepnięcia: poniżej -200oC;

3. skład chemiczny:

a) żelazo ogólne (Fe): nie mniej niż 11,4 %;

b) żelazo (Fe2+): 0,1–0,7 %;

c) gęstość w 20oC:1500 – 1580 kg/m3;

4. brak widocznych zanieczyszczeń stałych w koagulancie. Wymagania szczegółowe:

1. Poszczególne dostawy częściowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, w dostawach – po ok. 10 Mg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający dysponuje jednym zbiornikiem na wodny roztwór siarczanu żelaza o pojemności 10 m3. 2. Wykonawca udziela minimum 4 miesiące rękojmi na każdą dostarczoną partię wodnego roztworu siarczanu żelaza; bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania dostawy danej partii towaru, a kończy się z upływem 4 miesięcy od tej daty. 3.Wykonawca gwarantuje transport środka taborem samochodowym przystosowanym do jego przewozu w ilościach wymaganych dla poszczególnych dostaw częściowych.

4. Wykonawca odpowiada za transport i rozładunek przedmiotu zamówienia z samochodu do wskazanego przez Zamawiającego zbiornika magazynowego w Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie gmina Zagnańsk k. Kielc, 26-050 Zagnańsk. Samochód musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt do napełniania zbiorników tj. wąż i pompę. Zamawiający informuje, że zbiornik na wodny roztwór siarczanu żelaza jest wyposażony w złącze przeładunkowe typu A 300. Uwaga! Z uwagi na mały plac manewrowy na terenie Oczyszczalni – brak możliwości wjazdu samochodu o długości powyżej 15 m. Uwagi:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli laboratoryjnej jakości dostarczanego towaru. W razie stwierdzenia jego niższych parametrów niż wymagane, Wykonawca dostarczy na swój koszt nową partię towaru o zadeklarowanych właściwościach.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli faktycznej ilości dostarczanego w danej partii towaru.

3. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczanego towaru jest zgodna z wymogami postawionymi w SIWZ i zobowiązany jest dołączyć do każdej dostarczanej partii – certyfikat (świadectwo) jakości produktu lub oświadczenie potwierdzające spełnienie tego wymogu.

4. Zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 8 SIWZ i zachowaniem terminu tam określonego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć specyfikację techniczną oraz kartę charakterystyki produktu dla każdej części oddzielnie.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby kierowca lub inna wskazana przez niego osoba mogła porozumieć się z Zamawiającym w języku polskim.

6. Koszty dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu oraz siarczanu żelaza ponosi Wykonawca. Warunki podwykonawstwa:

a) Zamawiający nie ogranicza powierzenia kluczowej części zamówienia podwykonawcom;

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Wskazanie niniejsze nastąpi w Formularzu oferty;

c) zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części możliwych do udzielenia temu samemu Wykonawcy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zakłada, że dostarczona minimalna, gwarantowana ilość wodnego siarczanu żelaza wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilość wyniesie 100 Mg.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Faktura VAT za dostarczony przedmiot zamówienia musi być wystawiona w języku polskim. Zamawiający zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2020, poz. 106, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane na adres e-mail: efaktura@wod-kiel.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zamówienia w walutach innych niż PLN.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 078-185160
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 32/D/2020
Lot nº: I
Intitulé:

Sukcesywna dostawa 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym i poprawy sedymentacji osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k. Kielc.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Kemipol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kuźnicka 6
Ville: Police
Code NUTS: PL428 Szczeciński
Code postal: 72-010
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 32/D/2020
Lot nº: II
Intitulé:

Sukcesywna dostawa 100 Mg wodnego roztworu siarczanu żelaza do strącania fosforanów ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Kemipol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kuźnicka 6
Ville: Police
Code NUTS: PL428 Szczeciński
Code postal: 72-010
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39–46 w zw. z art. 134 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” oraz art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platforma zakupowa.pl informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie – aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdz. VI pkt 8 SIWZ dostępnej na str. internetowej Zamawiającego. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów zgodnie z jw. rozdz. VI pkt 8 SIWZ tj: a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.wod-kiel.pl.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przez upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180–198 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020