Dienstleistungen - 362015-2020

31/07/2020    S147

die Slowakei-Bratislava: Instandsetzung von Lokomotiven

2020/S 147-362015

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Betíková
E-Mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefon: +421 220294495

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422813
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361

Referenznummer der Bekanntmachung: 44937-S770/2020-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50223000 Instandsetzung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovača ETCS do 9 ks hnacích koľajových vozidiel radu 361 (ďalej len HKV) s následnou možnou opciou na dodanie a inštaláciu ETCS do ďalších 12 ks HKV radu 361. HKV s ETCS musí spĺňať požiadavky infraštruktúr Železníc Slovenskej republiky (prechodnosť HKV Sk) a Správy železnic, státní organizace (prechodnosť HKV Cz). Inštalácia ETCS musí byť v súlade s TSI/UIC/STN EN a národnými požiadavkami v zmysle prechodnosti HKV (Sk-Cz). ETCS musí byť úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1. ETCS musí mať komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovačom triedy B Mirel VZ1 (Mirel VZ1 je nainštalovaný na HKV) a rozhranie ku elektrickým, riadiacim a vzduchovým obvodom HKV. Súčasťou dodania je schvaľovací proces pre povolenie prechodnosti HKV s funkčným ETCS na tratiach v zmysle prechodnosti Sk-Cz, zaškolenie personálu obstarávateľa, dodanie dokumentácie, diagnostických zariadení a náhradných dielov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP").

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 321 667.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121000 Sicherheitsausrüstung
51612000 Installation von Datenverarbeitungsanlagen
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rušňové depo Bratislava - hlavné, Tupého 4, Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovača ETCS do 9 ks hnacích koľajových vozidiel radu 361 (ďalej len HKV) s následnou možnou opciou na dodanie a inštaláciu ETCS do ďalších 12 ks HKV radu 361. HKV s ETCS musí spĺňať požiadavky infraštruktúr Železníc Slovenskej republiky (prechodnosť HKV Sk) a Správy železnic, státní organizace (prechodnosť HKV Cz). Inštalácia ETCS musí byť v súlade s TSI/UIC/STN EN a národnými požiadavkami v zmysle prechodnosti HKV (Sk-Cz). ETCS musí byť úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1. ETCS musí mať komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovačom triedy B Mirel VZ1 (Mirel VZ1 je nainštalovaný na HKV) a rozhranie ku elektrickým, riadiacim a vzduchovým obvodom HKV. Súčasťou dodania je schvaľovací proces pre povolenie prechodnosti HKV s funkčným ETCS na tratiach v zmysle prechodnosti Sk-Cz, zaškolenie personálu obstarávateľa, dodanie dokumentácie, diagnostických zariadení a náhradných dielov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v SP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcia na dodanie a inštaláciu vlakového zabezpečovača ETCS úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1 do 12 ks HKV radu 361 za rovnako stanovených podmienok ako budú stanovené v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom na dodanie a inštaláciu vlakového zabezpečovača ETCS úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1 do 9 ks HKV.

Hodnota opcie je započítaná v ods. II.1.5). Bližšie informácie sú uvedené v SP.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

INEA/CEF/TRAN/M2016/1351473; Action number 2016-SK-TMC-0224-W

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Obstarávateľ zároveň v ponuke požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady, ktoré sa viažu k predmetu zákazky:

II.2.14.1) Platné oprávnenie na vykonávanie určených činností, vydané bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky podľa §17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie na železničných dráhach minimálne v rozsahu E2 (Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC, vrátane) a E6 (Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov) špecifikácii určených technických zariadení (ďalej aj UTZ) v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom resp. ekvivalentné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané autorizovanou osobou v niektorej z krajín Európskej únie.

Oprávnenie musí byť platné po celý čas trvania zmluvy.

II.2.14.2) Súhlas od výrobcu zariadenia ETCS na dodávanie a inštaláciu zariadenia ETCS v prípade, že uvedené zariadenie ETCS uchádzač nevyrába.

Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.

III.1.1.1)

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO).

III.1.1.2)

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1

Písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

III.1.1.3)

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

III.1.1.4)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.5)

V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

Upozornenie:

Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa následovne, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm.a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:

III.1.3.1)

Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO).

III.1.3.2)

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.3)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

III.1.3.4)

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

III.1.3.5)

Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby záujemcu.

III.1.3.6)

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t.j. dodanie a inštalácia zabezpečovacích zariadení (napr. ETCS s komunikačným rozhraním na LZB/PZB alebo ETCS s rozhraním na iný vlakový zabezpečovač triedy B v zmysle TSI) uskutočnené v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 3 000 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP-Zoznam poskytnutých služieb.V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.

V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.

Obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky a sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 300 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky (podľa bodu II.1.4 bez opcie) bude financovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a to realizáciou Projektu "Dodanie a inštalácia ETCS do hnacích dráhových vozidiel radu 361 ZSSK" z prostriedkov nenávratného finančného príspevku Dohody o grante CEF a zo zdrojov obstarávateľa. Uplatnenie opcie pre 12 ks HKV bude financované zo zdrojov obstarávateľa.

Obstarávateľ bude poskytovať zálohové platby. Platobné podmienky sú uvedené v časti B.2 SP.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľ. prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup. združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podľa súťažných podkladov.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/09/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/09/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3, SLOVENSKO.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Podľa § 52 ods. 2 ZVO sa otvárania ponúk môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v SP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1)

Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 prvá veta ZVO. Obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

VI.3.2)

Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.3)

Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.

VI.3.4)

Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.

Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.

VI.3.5)

Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

VI.3.6)

Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.

VI.3.7)

Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postup.

VI.3.8)

Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422813.

Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422813

VI.3.9)

Obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12 časti A.1 SP.

VI.3.10)

Pre účely verejného obstarávania je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako maximálna lehota dodania predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

VI.3.11)

Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.3.12)

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky nakoľko z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia je vhodnejšie ho obstarávať ako komplexnú dodávku. Inštalácia zabezpečovacieho systému ETCS je náročný zásah do vozidla, pri ktorom sa zasahuje do riadiaceho obvodu, vzduchového obvodu a do pôvodného zabezpečovacieho zariadenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020