Works - 36204-2022

Submission deadline has been amended by:  245474-2022
21/01/2022    S15

Croatia-Zagreb: Sewerage work

2022/S 015-036204

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
National registration number: 54189804734
Postal address: Koledovčina ulica 1
Town: Zagreb
NUTS code: HR065 Zagrebačka županija
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Antonija Šešerinac
E-mail: antonija.seserinac@viozz.hr
Telephone: +385 13492100
Fax: +385 13492104
Internet address(es):
Main address: www.viozz.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0002039
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (EU projekt Ivanić-Grad)

Reference number: E-10-VV-RA-21
II.1.2)Main CPV code
45232410 Sewerage work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet ugovora su radovi na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda za EU projekt - Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad, sve sukladno Dokumentaciji o nabavi (Knjige 1-5).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 195 010 730.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232410 Sewerage work
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45232150 Works related to water-distribution pipelines
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR065 Zagrebačka županija
Main site or place of performance:

Područje grada Ivanić-Grada i općine Kloštar Ivanić na području Zagrebačke županije.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda za EU projekt-Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad, sve sukladno Dokumentaciji o nabavi (Knjiga 1-5).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1 (Inženjer gradilišta građevinske struke) / Weighting: 20 bodova (20%)
Quality criterion - Name: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2 (Voditelj radova građevinske struke) / Weighting: 10 bodova (10%)
Price - Weighting: 70 bodova (70%)
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 195 010 730.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020., referentni broj Poziva: KK.06.4.2.57.0001

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar).

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedenu u ESPD obrascu, osim ako već posjeduje te dokumente.

Kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente na zahtjev naručitelja u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 4.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Naručitelj može sukladno čl. 263. st. 2. ZJN 2016 pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. Odjeljka C „Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“ ZJN 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, neopoziva, bezuvjetna, na prvi pisani poziv, bez prava prigovora, na iznos od 4.000.000,00 kn [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] ili novčani polog na HR7223400091110307784, PBZ d.d., SWIFT (BIC): PBZGHR2X.

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

3. Jamstvo za povrat avansa

4. Jamstvo za zadržane iznose

5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Detaljne odredbe o vrsti, sredstvima i uvjetima jamstava određeni su u točki 7.15. Knjige 1. DON-a.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključujući i radove koji su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Više gospodarskih subjekata se može udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobna odnosa.Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor, obvezna je, u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora, Naručitelju dostaviti sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata ili drugi pravni akt. Detaljne odredbe o zajednici ponuditelja navedene su u točki 7.11. Knjige 1. DON-a.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima određeni su u točki 7.23. Knjige 1. DON-a.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/03/2022
Local time: 10:00
Place:

Zagreb, Koledovčina ulica 1

Information about authorised persons and opening procedure:

Provodi se postupak javnog otvaranja ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022