Works - 36207-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Stockholm: Anläggningar för elförsörjning

2022/S 015-036207

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ellevio AB
Nationellt registreringsnummer: 556037-7326
Postadress: Box 242 07
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 104 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Vilhelmsson
E-post: peter.vilhelmsson@ellevio.se
Telefon: +46 8-6060000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ellevio.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68708
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68708
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Radisson A - Ramavtal investeringar regionnät

Referensnummer: UH-2021-125
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45315300 Anläggningar för elförsörjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser upprättande av ramavtal för investeringsprojekt med en kontraktssumma upp till 20 MSEK på en spänningsnivå mellan 10 kV-220 kV kV inom Ellevios nätområden. Ellevios nätområde framgår av bifogad karta.

Ramavtalen kommer att gälla 2023-01-01 t.o.m 2027-12-31 med option för Beställaren att förlänga avtalen upp till 3 år.

Tekniskt sett omfattar investeringsprojekten bland annat, men ej begränsat till arbeten i befintliga regionnätstationer, förläggning/skarvning av kraftkablar, arbeten med luftledningar eller förläggning av fiberkabel. Projekten är tekniskt komplicerade och kräver hög kompetens såväl vad gäller teknisk kunskap som förmåga att driva projekt. Se bifogat underlag för ytterligare information.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 750 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för stationsarbeten

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112000 Grävning och schaktning
45231400 Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232210 Anläggning av luftledningar
45315300 Anläggningar för elförsörjning
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori stationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för luftledningsarbeten

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45231400 Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232210 Anläggning av luftledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori luftledning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för kabelarbeten

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45231400 Anläggningsarbeten för kraftledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori kabel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 50
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/09/2022

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022