Dodávky - 362163-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

24/10/2014    S205

Belgie-Brusel: Dodávka a výměna jednotek fancoilů

2014/S 205-362163

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel
K rukám: OIB.DR.2 Finance a veřejné zakázky
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka a výměna jednotek fancoilů.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: oblast hlavního města Bruselu.

Kód NUTS BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Tato zakázka se týká dodávky a výměny jednotek fancoilů a souvisejících prací v budově L 130 na adrese rue de la Loi 130, 1040 Brusel.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39715200 Topenářské zařízení, 39715000 Ohřívače vody a vytápění budov, instalatérská zařízení, 42512000 Klimatizační systémy, 42512300 Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Zakázka spočíváí v zakoupení 1 967 jednotek fancoilů.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba do 30 dnů dle ustanovení návrhu smlouvy přiložené k zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Každý jednotlivý člen seskupení musí splňovat kritéria pro nevyloučení. Seskupení jako celek musí splňovat kritéria pro vyloučení (viz bod III.2.2 a III.2.3) a jednotliví členové seskupení budou společně a nerozdílně odpovídat za realizaci zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč přiloží identifikační formulář z přílohy 1.1 specifikací.
Uchazeč předloží listinné doklady s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:
— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud nelze jinak, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států,
— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, v jiném případě, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jež udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,
— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,
— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.
Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, pokud nelze jinak, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.
Poznámka: v případě, že jim bude zakázka zadána, musí seskupení předložit přísežné prohlášení spolu s podpůrnými dokumenty a informacemi za každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: — minimální dílčí obrat ve výši 5 000 000 EUR v oblasti instalace, výměny nebo údržby koncového vzduchotechnického vybavení (jednotky fancoilů, radiátory, konvektory, klimatizační jednotky atd.) za poslední 3 finanční roky.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— seznam hlavních prací provedených v posledních 3 letech v oblasti instalace, výměny nebo údržby koncového vzduchotechnického vybavení s bližšími informacemi o hodnotách datech a údajích příslušných příjemců. Evropská komise si může vyžádat osvědčení o uspokojivém plnění od klientů.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
— alespoň 500 kusů koncového vzduchotechnického vybavení (jednotky fancoilů, radiátory, konvektory, klimatizační jednotky atd.), instalované v průběhu posledních 3 let na 1 nebo několika místech.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OIB.DR.2/PO/2014/073/637.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
8.12.2014 - 17:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.12.2014 - 10:00

Místo:

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel, budova CSM 1, cours Saint-Michel 23, vchod z ulice rue Père de Deken, 1040 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se účastnit, to musí písemně potvrdit oddělení OIB DR.2 Finance a veřejné zakázky nejpozději 2 pracovní dny před datem otevíráním nabídek (viz bližší informace uvedené v bodě I.1).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

1) Oslovené strany vyzýváme k registraci prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích týkajících se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.
Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Verze ve fyzické podobě nebude vydána. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.
2) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením ve výši 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou zatím oficiálně založeny nebo nebudou zakládány v době, kdy bude probíhat toto řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

3) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

4) Úspěšný uchazeč bude požádán, aby práci prováděl mimo běžnou pracovní dobu. Uchazeč musí zohlednit toto časové omezení.
5) Byla naplánována povinná návštěva místa plnění.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14.10.2014