Prekės - 362163-2014

Pateikti glaustą rodinį

24/10/2014    S205

Belgija-Briuselis: Ventiliatorių tiekimas ir pakeitimas

2014/S 205-362163

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Ventiliatorių tiekimas ir pakeitimas L130 pastate, rue de la Loi 130, 1040 Briuselis.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Briuselis, sostinės regionas.

NUTS kodas BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Ši sutartis yra skirta ventiliatoriams tiekti ir pakeisti bei susijusiam darbui atlikti L130 pastate, rue de la Loi 130, 1040 Briuselis.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39715200 Šildymo įrenginiai, 39715000 Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai, 42512000 Oro kondicionavimo įranga, 42512300 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos komplektai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Sutartyje numatyta įsigyti 1 967 ventiliatorių.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitoma per 30 dienų, kaip nurodyta sutarties projekte, pridedamame prie specifikacijų.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Kiekvienas atskiras grupės narys turi atitikti nešalinimo kriterijus. Visa grupė privalo atitikti atrankos kriterijus (žr. III.2.2 ir III.2.3 dalis) ir skirtingi grupės nariai bus bendrai ir individualiai atsakingi už sutarties vykdymą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyvis turi pridėti specifikacijų 1.1 priede esančią tapatybės formą.
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentinius įrodymus, nurodydamas šalies, kurioje yra kandidato būstinė ar registracijos vieta, pavadinimą, kaip reikalaujama šalies, kurioje jis nuolat gyvena, teisės aktais.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: kad nebūtų pašalintas, laimėjęs konkurso dalyvis iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą:
— neseniai išduotą teismo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad jis nėra bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalų neadministruoja teismas, jis nėra sudaręs sutarties su kreditoriais, nėra sustabdęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra vykdomos šio pobūdžio procedūros, taip pat jis nėra jokioje analogiškoje padėtyje, nurodytoje nacionaliniuose įstatymuose arba reglamentuose,
— neseniai išduotą teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, kandidatai nebuvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, susijusią su jų profesine veikla, nebuvo priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokioje kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Sąjungos finansiniams interesams;
— naujausią atitinkamos kandidatų gyvenamosios šalies institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jie vykdė įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo,
— naujausią šalies, kurioje kandidatai nuolat būna, kompetentingos teismo ar valdymo institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jie yra įvykdę savo įsipareigojimus, susijusius su tiesioginių mokesčių ir PVM mokėjimu pagal šalies, kurioje jie nuolat būna, teisės aktus.
Tuo atveju, kai susijusioje šalyje tokie dokumentai ar sertifikatai neišduodami, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas pareiškimas arba, jei tokio nėra, oficialus pareiškimas, kurį konkurso dalyvis pateikia minėtos šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kvalifikuotai profesinei organizacijai.
NB: bendrovių grupės turi pateikti būtiną kiekvieno atskiro nario oficialų pareiškimą ir patvirtinamuosius dokumentus bei informaciją, jeigu joms paskiriama sutartis.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: — pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijos. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinėse ataskaitose arba deklaracijoje parodyta, kiek per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: — per pastaruosius 3 finansinius metus speciali mažiausia metinė apyvarta – 5 000 000 EUR šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo galinės įrangos įrengimo, pakeitimo ir techninės priežiūros srityje (ventiliatoriai, radiatoriai, konvektoriai, oro kondicionieriai ir kt.).
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
— pagrindinių per pastaruosius 3 metus atliktų darbų sąrašas šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo galinės įrangos įrengimo, pakeitimo ir techninės priežiūros srityje, nurodant vertes, datas ir informaciją apie susijusius gavėjus. Europos Komisija gali pareikalauti klientų pateikti patenkinamo darbų vykdymo pažymėjimus.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
— bent 500 šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo galinės įrangos vienetų (ventiliatorių, radiatorių, konvektorių, oro kondicionierių ir kt.), įrengtų per pastaruosius 3 metus 1 ar daugiau vietų.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OIB.DR.2/PO/2014/073/637.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
8.12.2014 - 17:30
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 15.12.2014 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje, CSM 1 pastatas, cours Saint-Michel 23, įėjimas iš rue Père de Deken, 1040 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Norintys dalyvauti konkurso dalyviai turi tai patvirtinti raštu OIB DR.2 skyriui „Finansai ir viešieji pirkimai“ likus ne mažiau nei 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio (žr. informaciją, nurodytą I.1 dalyje).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

1) Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis šioje tinklavietėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo dalyvauti konkurse atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios tinklavietėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje tinklavietėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą dalyvauti konkurse.
Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje tinklavietėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.
2) Vykdomosios įstaigos gali būti įtrauktos į sutartį kaip perkančiosios organizacijos (10 % bendros sutarties vertės ribose ir visoms vykdomosioms įstaigoms kartu), jei sutarties vykdymo metu jos oficialiai dar nebuvo įsteigtos arba apskritai dar neegzistavo, todėl negalėjo būti formaliai nurodytos kvietimo dalyvauti konkurse dokumentuose.

3) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

4) Laimėjusio konkurso dalyvio bus reikalaujama atlikti darbus tik ne darbo valandomis. Pasiūlyme turi būti atsižvelgiama į šį laiko apribojimą.
5) Suplanuotas privalomas apsilankymas darbų vykdymo vietoje.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Skundas Europos ombudsmenui šio laikotarpio nenutraukia ir nepradeda naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14.10.2014