Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 362167-2014

Компактен изглед

24/10/2014    S205

Люксембург-Люксембург: Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill и Pierre Pflimlin, Страсбург

2014/S 205-362167

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, сграда Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
На вниманието на: отдел „Договори и доставки“
Адрес за електронна поща: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Факс: +352 4300-23570

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill и Pierre Pflimlin, Страсбург.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Страсбург.

код NUTS FR42 Alsace

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) и Pierre Pflimlin (PFL) в Европейския парламент в Страсбург.
Съществуват 88 зали за подразпределителни устройства за всички сгради на Европейския парламент в Страсбург.
Тези зали са разделени както следва:
— сграда Louise Weiss:
Кула: 36;
ERP: 37,
— сграда Winston Churchill: 8,
— сграда Salvador de Madariaga: 4,
— сграда Pierre Pflimlin: 3.
Периодът за изпълнението на поръчката е определен за 374 работни дни, включително оттегляне на резерви, от датата на изпращане на инструкциите.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации, 45400000 Довършителни строителни работи

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Навременно изпълнение на дейностите, от получаването на инструкциите, в рамките на 374 работни дни (с изключение при неблагоприятни атмосферни условия или в случай на форсмажорни обстоятелства).
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 374 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не се изисква финансова гаранция.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Процедурите по фактуриране са както следва:
— фактурите се издават въз основа на периодични отчети за напредъка, съставени на последния ден от определен период, посочващи количеството на извършените работи до момента и остойностени в съответствие с ценоразписа, предоставен от изпълнителя в неговата оферта. Гореспоменатият срок трябва да бъде най-малко 1 месец,
— отчетите за напредъка трябва да бъдат одобрени от ръководителя на проекта и приложени към фактурата,
— за крайното плащане, фактурата ще бъде изготвена на основата на крайния подробен отчет и доклада за напредъка, одобрен от управлението на проекта.
Дължимите суми за изпълнението на настоящата поръчка са платими в рамките на 60 календарни дни от датата, на която е получено съответното искане за плащане. Този период включва одобрение на доклади. Искането за плащане ще бъде регистрирано от съответния отдел на Европейския парламент, указан в параграф 5, възможно най-бързо и ще бъде счетено за получено на датата на своето регистриране. Плащанията се смятат за направени на датата, на която сметката на Европейския парламент бъде дебитирана.
NB: моля, направете справка с проектодоговора за повече подробности.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Обединения от икономически оператори могат да участват в търга при условие, че те гарантират, че техните членове са солидарно отговорни. Това може да включва субект с или без правен облик: консорциум, частно споразумение или всякаква друга подходяща форма на сътрудничество. Преди подписването на договора Европейският парламент си запазва правото да изиска от обединението, на което бъде възложена поръчката, да приеме конкретна правна форма, ако това е необходимо за задоволителното изпълнение на поръчката.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: участието в тази процедура по покана за участие в търг е открито при равни условия за всички физически лица, юридически лица и обществени органи, които попадат в обхвата на договорите – по-конкретно всички физически лица, юридически лица и обществени органи от държава-членка на Европейския съюз – както и за всички физически лица, юридически лица и обществени органи от държави, които не са членки, но които са сключили специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки, при условията, изложени в това споразумение.
Европейският парламент изисква от оферентите да притежават необходимите административни разрешителни за осъществяване на дейността, обхваната в поръчката, в съответствие с националното законодателство.
По-конкретно, Европейският парламент изисква следното разрешително:
— вписване в търговски и дружествен регистър.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: електронните документи и сканираните копия на следните документи, така че Европейският парламент да може да оцени икономическите и финансовите възможности:
— копие на вашите годишни отчети, публикувани в годишния доклад и одитирани или, при липса на такова задължение, заверени като точни и верни от представител на оферента, за последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено като минимум,
— доказателство за валидна застраховка за риск „Професионална отговорност“.
Изисквано минимално/ни ниво/а: икономическите и финансови възможности ще бъдат оценени въз основа на следните критерии:
— минимален годишен оборот от 6 000 000 EUR, реализиран в областта, обхваната от поръчката, която ще бъде възложена, за последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключило или, в случай на икономическо обединение, минимален годишен оборот от 3 000 000 EUR, реализиран в областта, обхваната от поръчката, която ще бъде възложена, през изминалите 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, или за всеки член на обединението,
— застраховка за риск „Професионална отговорност“.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
електронните документи и сканираните копия на следните документи, така че Европейският парламент да може да оцени техническите и професионалните възможности:
— подробности относно квалификациите на предложения ръководител на дейностите: обучение, опит и 3-те референции за общи поръчки за възлагане на дейности като ръководител на дейностите,
— списък с дейности, изпълнени през последните 5 години, с подробности за техните стойности, дати и местоположения; списъкът на основните дейности ще трябва да бъде придружен от удостоверения за задоволително изпълнение, указващи дали те са били изпълнени надлежно, съобразно добър професионален стандарт (да бъде попълнено приложение I),
— описание на мрежата за осигуряване на материали, техническо оборудване и инструменти, използвани от дружеството за изпълнение на поръчката,
— сертификати по Qualibat или еквивалентни, съставени от независими органи, удостоверяващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за гарантиране на качеството, свързани със системите за гарантиране на качество, въз основа на сериите от европейски стандарти в областта и които са удостоверени от признати органи. Ако оферентите не притежават тези удостоверения или не могат да ги получат в рамките на поставените срокове, Европейският парламент също така ще приеме и други доказателства на еквивалентни мерки за гарантиране на качеството, представени от тях,
— удостоверения, съставени от независими органи, удостоверяващи, че оферентът отговаря на стандартите или системите за екологично управление, свързани със схемата на ЕС за управление по околна среда и одит („EMAS“) или с други стандарти за екологично управление, базирани на европейски или международни стандарти в областта, и които са съставени от признати органи. Европейският парламент признава еквивалентни сертификати от органи, установени в други държави-членки. Той трябва също така да приема друго доказателство, изготвено от оферента за еквивалентни мерки, свързани с управлението на околната среда.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Европейският парламент изисква от оферентите да имат следните технически и професионални възможности:
— 3 или повече проекти за дейности, подобни на дейностите по настоящата поръчка, всеки на стойност най-малко 300 000 EUR, осъществени през последните 5 години,
— ръководителят на дейностите трябва да има поне 10 години опит по управлението на проекти, подобни на този в настоящата поръчка и той трябва да е наблюдавал поне 3 подобни проекта, всеки на стойност от поне 200 000 EUR като ръководител на дейностите,
— персонал, квалифициран да изпълни дейностите по поръчката и персонал, обучен да работи в подраздел 4 в областта на азбеста,
— удостоверение в съответствие със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен или, ако нямат сертификат от одобрен орган, тържествена декларация, удостоверяваща, че те имат въведена еквивалентна система за качество,
— удостоверение в съответствие със стандарт за управление на околната среда EMAS/ISO 14001 или еквивалентен или, ако те нямат сертификат от одобрен орган, с тържествена декларация, удостоверяваща, че те имат въведена еквивалентна система за качество,
— еквивалентна мрежа за доставки и запас от инструменти, гарантиращи изпълнението на задачите в следната държава: Франция, регион: Елзас.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
8.12.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 270 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.12.2014 - 15:00

Място:

Европейски парламент, сграда Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Страсбург, ФРАНЦИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Може да присъства до 1 представител за оферент. За да бъде изготвен пропускът Ви, моля, предоставете по електронна поща или по факс до горепосочения адрес, най-малко 5 работни дни преди отварянето, името на Вашето дружество и името, длъжността, номера на личната карта и датата на раждане на Вашия представител. Вашият представител трябва да носи валиден документ за самоличност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Европейският парламент ще организира 2 посещения на място, които ще се проведат на 13 и 14.11.2014 (9:30) в неговите помещения в Страсбург. Могат да присъстват до 2-ма представители на дружество. За да бъде изготвен пропускът Ви, моля, предоставете по електронна поща или по факс до адреса, посочен по-долу, 2 работни дни преди първата дата за посещението на място, името на Вашето дружество и името, длъжността, номера на личната карта и датата на раждане на участниците. Вашите представители трябва да носят валиден документ за самоличност.
След като веднъж Вашите представители са акредитирани, Европейският парламент ще Ви предостави процедури за достъп и местоположението на сборния пункт и ще Ви покани на 1 от 2-те посещения.
Европейският парламент ще състави доклад в края на двете посещения на място, който ще бъде приложен към документа, предоставящ допълнителна информация по-долу. Всякакви пътни разходи, свързани с посещението на място, ще бъдат за сметка на оферентите и няма да бъдат възстановявани от Европейския парламент.
Участието в едно от двете посещения на място е задължително: само онези, които присъстват, ще бъдат допуснати до участие в търга. Вашето участие в едно от двете посещения на място ще бъде потвърдено от Вашия подпис в присъствения лист.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: крайни срокове на Общия съд на Европейския съюз.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Регистър на Общия съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.10.2014