Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Stavební práce - 362167-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

24/10/2014    S205

Lucembursko-Lucemburk: Zvyšování spolehlivosti dílčích rozvoden v budovách Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill a Pierre Pflimlin ve Štrasburku

2014/S 205-362167

Oznámení o zakázce

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg, budova Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2929
Stát: Lucembursko
K rukám: oddělení pro smlouvy a veřejné zakázky
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Zvyšování spolehlivosti vedlejších rozvoden v budovách Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill a Pierre Pflimlin ve Štrasburku.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Štrasburk.

Kód NUTS FR42 Alsace

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zvyšování spolehlivosti vedlejších rozvoden v budovách Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) A Pierre Pflimlin (PFL) Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Pro všechny budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku je k dispozici 88 dílčích rozvoden.
Tyto rozvodny jsou rozděleny takto:
— budova Louise Weiss:
budova Tower: 36;
ERP: 37,
— budova Winston Churchill: 8,
— budova Salvador de Madariaga: 4,
— budova Pierre Pflimlin: 3.
Období plnění zakázky je nastaveno na 374 pracovních dní včetně stažení rezervací, od data odeslání pokynů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45310000 Elektroinstalační práce, 45400000 Práce při dokončování budov

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Včasné provedení prací od přijetí pokynů ve lhůtě 374 pracovních dní (s výjimkou případů nepříznivého počasí nebo v případě vyšší moci).
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
dnech: 374 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Žádná finanční záruka se nepožaduje.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Postupy pro fakturování jsou následující:
— faktury budou založeny na pravidelných zprávách o postupu, vypracovaných vždy poslední den daného období, uvádějících množství provedené práce v tomto období a budou propočítány s použitím seznamu množství a cen uvedených zhotovitelem v nabídce. Tato období musí být alespoň 1 měsíc,
— zprávy o postupu musí být schváleny vedoucím projektu a musí být přiloženy k faktuře,
— v případě konečné platby bude faktura vypracována na základě konečného podrobného vyúčtování a zprávě o postupu prací schválené vedením projektu.
Částky dlužené za plnění této zakázky jsou splatné do 60 kalendářních dní od data, ke kterému bude zaregistrována příslušná žádost o platbu. Toto období zahrnuje schválení zpráv. Žádost o platbu bude evidována příslušným oddělením Evropského parlamentu dle odstavce 5 v co nejkratším termínu a bude považována za doručenou k datu tohoto zaevidování. Platby se považují za provedené v den, kdy odejdou z účtu Evropského parlamentu.
Poznámka: další podrobnosti jsou k dispozici v návrhu smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Seskupení hospodářských subjektů mohou předkládat nabídky za předpokladu, že zaručí, že jejich členové budou společně a nerozdílně odpovědní. To může zahrnovat subjekt s právní subjektivitou nebo bez ní: konsorcium, soukromou dohodu nebo jakoukoli jinou vhodnou formu spolupráce. Před podpisem smlouvy si Evropský parlament vyhrazuje právo požadovat, aby seskupení, jemuž byla zakázka přidělena, nabylo specifickou právní formu, pokud je to nutné pro uspokojivé provedení zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: účast na této výzvě k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům, které spadají do rámce působnosti smluv – zejména všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům z členských států Evropské unie – a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům ze zemí, které nejsou členskými státy a uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek podle podmínek stanovených v této dohodě.
Evropský parlament vyžaduje, aby měli uchazeči administrativní oprávnění nezbytná pro provedená činnosti, o kterou jde v této zakázce v souladu s vnitrostátními zákony.
Evropský parlament vyžaduje konkrétně následující oprávnění:
— zápis do obchodního rejstříku a rejstříku firem.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: elektronické dokumenty a naskenované kopie následujících dokumentů, které Evropskému parlamentu umožní posoudit ekonomickou a finanční způsobilost:
— kopie roční účetní závěrky uveřejněné ve výroční zprávě a auditované nebo v případě nesplnění této povinnosti ověřené jako přesné a věrné ze strany zástupce uchazeče, alespoň za poslední 2 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka,
— důkaz o platném pojištění hmotných škod.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: ekonomická a finanční způsobilost budou posouzeny na základě těchto kritérií:
— minimální roční obrat ve výši 6 000 000 EUR realizovaný v oblasti, na kterou se vztahuje tato zadávaná zakázka, za poslední 2 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, nebo v případě ekonomického seskupení minimální roční obrat ve výši 3 000 000 EUR realizovaný v oblasti, které se týká tato zadávaná zakázka, za poslední 2 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, v případě každého člena seskupení,
— pojistné krytí rizik při výkonu profese.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
elektronické dokumenty a naskenované kopie následujících dokumentů, které Evropskému parlamentu umožní posoudit technickou a odbornou způsobilost:
— bližší údaje o kvalifikacích navrhovaného provozního vedoucího: zaškolení, praxe a 3 reference na smlouvy o provedení obecných prací v pozici provozního vedoucího,
— seznam prací provedených za uplynulých 5 let, s uvedením podrobností o jejich hodnotě, dat a lokalit; tento seznam stěženích prací musí být doplněn o osvědčení o uspokojivém provedení, kde bude uvedeno, zda byly dokončeny řádně a na dobré odborné úrovni (bude vyplněna příloha I),
— popis zásobovací sítě pro materiály, technické vybavení a nástroje používané společností k provádění zakázky,
— Qualibat nebo rovnocenná osvědčení vypracovaná nezávislými orgány a dosvědčující, že hospodářský subjekt splňuje normy v oblasti zajišťování kvality ve vztahu k systémům zabezpečení kvality založeným na řadě evropských norem v dané oblasti a která byla certifikována uznávanými orgány. Pokud uchazeči tato osvědčení nemají nebo je nemohou získat ve stanovených lhůtách, Evropský parlament uzná také jiné doklady o obdobných a jimi poskytnutých opatřeních v oblasti zajišťování kvality,
— osvědčení vypracovaná nezávislými orgány a dosvědčující, že hospodářský subjekt splňuje normy v oblasti environmentálního řízení nebo systémy týkající se systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS) nebo jiné normy v oblasti environmentálního řízení založené na evropských či mezinárodních normách v dané oblasti a která byla vypracována uznávanými orgány. Evropský parlament uznává ekvivalentní osvědčení od orgánů ustavených v jiných členských státech. Bude rovněž akceptovat další důkazy předložené uchazečem o ekvivalentních opatřeních týkajících se ekologického řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Evropský parlament požaduje od uchazečů, aby disponovali následujícími technickými a odbornými způsobilostmi:
— 3 či více projektů na stavební práce podobné stavebním pracím, na které se vztahuje tato zakázka, každý o hodnotě ve výši nejméně 300 000 EUR a realizovaných v průběhu uplynulých 5 let,
— provozní vedoucí musí mít alespoň 10letou praxi v oblasti řízení projektů podobných tomu uvedenému v této zakázce a musí mít na kontě kontrolu alespoň 3 podobných projektů, každého o hodnotě alespoň 200 000 EUR v pozici provozního vedoucího,
— zaměstnanci způsobilí provádět práce v rámci této smlouvy a zaměstnanci zaškolení pro práci dle bodu 4 v oblasti asbestu,
— certifikace v souladu s normou v oblasti řízení kvality ISO 9001 nebo obdobná certifikace; v případě, že nemají žádnou certifikaci vydanou schváleným orgánem, musí disponovat čestným prohlášením dosvědčujícím, že mají zavedený rovnocenný interní systém řízení kvality,
— certifikace v souladu s normou v oblasti řízení životního prostředí EMAS/ISO 14001 nebo obdobné osvědčení nebo, v případě, že nemají žádné osvědčení vydané schváleným orgánem, čestné prohlášení dosvědčující, že mají zavedený rovnocenný interní systém řízení kvality,
— dodací síť pro vybavení a sklad nástrojů pro zajištění realizace úkolů v následující zemi: Francie, oblast: Alsasko.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
8.12.2014
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 270 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.12.2014 - 15:00

Místo:

Evropský parlament, budova Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Štrasburk, FRANCIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: zúčastnit se může až 1 zástupce za každého uchazeče. Pro účely přípravy vašeho průkazu zašlete prosím název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození vašeho zástupce alespoň 5 pracovní dny před otevíráním nabídek emailem nebo faxem na výše uvedenou adresu. Váš zástupce u sebe musí mít platný doklad totožnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Evropský parlament zorganizuje 2 návštěvy místa plnění, které se uskuteční ve dnech 13. a 14.11.2014 (9:30) v jeho prostorách ve Štrasburku. Účastnit se mohou až 2 zástupci za každou společnost. Za účelem přípravy vašeho průkazu zašlete prosím název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození účastníků 2 dny před prvním datem konáním prohlídky místa plnění, název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo průkazu totožnosti a datum narození účastníků buďto elektronickou poštou nebo faxem na adresu uvedenou níže. Vaši zástupci u sebe musí mít platný průkaz totožnosti.
Po jejich akreditaci seznámí Evropský parlament vaše zástupce s postupem pro získání přístupu a s tím, kde se nachází místo setkání a pozve vás na 1 z těchto 2 návštěv.
Evropský parlament na konci obou návštěv místa plnění vypracuje zprávu, jež bude přiložena k dokumentu, ve kterém budou poskytnuty i doplňkové informace uvedené níže. Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponesou uchazeči a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.
Účast na 1 z těchto 2 návštěv je povinná: pouze uchazeči, kteří se prohlídky zúčastní, budou moci předložit nabídku. Vaše účast na 1z těchto 2 návštěv místa plnění bude potvrzena podpisem docházkového listu.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: lhůty Tribunálu Evropské unie.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Kancelář Tribunálu Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13.10.2014