Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 362167-2014

Vis forkortet udgave

24/10/2014    S205

Luxembourg-Luxembourg: Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i bygningerne Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill og Pierre Pflimlin, Strasbourg

2014/S 205-362167

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-Bygningen
By: Luxembourg
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Att: afdelingen for kontrakter og udbud
Mailadresse: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i bygningerne Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill og Pierre Pflimlin, Strasbourg.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Strasbourg.

NUTS-kode FR42 Alsace

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i Europa-Parlamentets bygninger Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) og Pierre Pflimlin (PFL) i Strasbourg.
Der er 88 lokaler til underfordelingstavler ved samtlige af Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.
Disse lokaler er fordelt som følger:
— Louise Weiss-Bygningen:
tårn: 36;
bygninger åbne for offentligheden: 37,
— Winston Churchill-Bygningen: 8,
— Salvador de Madariaga-Bygningen: 4,
— Pierre Pflimlin-Bygningen: 3.
Kontraktens udførelsesperiode er fastsat til 374 arbejdsdage, herunder tilbagetrækning af forbehold, fra datoen for afsendelsen af instruktionerne.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45310000 Udførelse af elektriske installationer, 45400000 Færdiggørelse af bygninger

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Rettidig udførelse af bygge- og anlægsarbejderne, fra modtagelse af instruktionerne, inden for 374 arbejdsdage (eksklusive dage med dårligt vejr eller i tilfælde af force majeure).
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
dage: 374 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen finansiel garanti er påkrævet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgangsmåden for fakturering er som følger:
— Fakturaer skal baseres på periodiske fremskridtsrapporter, der udarbejdes på den sidste dag af en given periode og angiver omfanget af det udførte arbejde for perioden. Beløbet skal være beregnet ud fra kataloget over mængder og priser, som kontrahenten har opgivet i sit bud. Disse perioder skal være på mindst 1 måned.
— Fremskridtsrapporterne skal godkendes af projektlederen og vedlægges fakturaen.
— I forbindelse med den endelige betaling udarbejdes fakturaen på grundlag af den endelige detaljerede opgørelse og fremskridtsrapporten godkendt af projektledelsen.
De skyldige beløb for udførelsen af denne kontrakt betales senest 60 kalenderdage fra datoen, hvor den relevante betalingsanmodning er registreret. Denne periode omfatter godkendelse af rapporter. Betalingsanmodningen vil blive registeret af den relevante afdeling ved Europa-Parlamentet, jf. stk. 5, så snart det er muligt, og vil blive betragtet som modtaget på datoen for dens registrering. Betalinger anses for at være blevet foretaget på den dato, hvorpå Europa-Parlamentets konto debiteres.
NB: Se kontraktudkastet for yderligere oplysninger.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Sammenslutninger af økonomiske aktører kan afgive bud, hvis de kan garantere, at deres deltagere hæfter solidarisk. Dette kan være en enhed med eller uden juridisk personlighed: et konsortium, en privat aftale eller enhver anden passende form for samarbejde. Forud for kontraktunderskrivelse forbeholder Europa-Parlamentet sig ret til at kræve, at sammenslutningen, der tildeles kontrakten, antager en given retlig form, hvis dette er nødvendigt for tilfredsstillende udførelse af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Deltagelse i udbudsproceduren er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer samt offentlige organer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde — i særdeleshed dem, der stammer fra en EU-medlemsstat — og for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i ikkemedlemsstater, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.
Europa-Parlamentet kræver, at tilbudsgivere har de administrative godkendelser, der kræves for udførelse af aktiviteten omhandlet i kontrakten i henhold til national lovgivning.
I særdeleshed kræver Europa-Parlamentet følgende godkendelser:
— optagelse i erhvervs- og virksomhedsregisteret.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: elektroniske dokumenter og indscannede kopier af de følgende dokumenter, således at Europa-Parlamentet kan vurdere økonomisk og finansiel kapacitet:
— kopi af årsregnskaber, der er offentliggjort i årsberetningen og reviderede eller, hvis dette ikke er obligatorisk, attesteret som nøjagtige og oprigtige af en repræsentant for tilbudsgiveren, for mindst de seneste 2 afsluttede regnskabsår
— dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes ud fra følgende kriterier:
— årlig omsætning på mindst 6 000 000 EUR inden for de seneste 2 afsluttede regnskabsår på områder omfattet af kontrakten, der skal tildeles, eller i tilfælde af en økonomisk sammenslutning en omsætning på mindst 3 000 000 EUR inden for de seneste 2 afsluttede regnskabsår på områder omfattet af kontrakten, der skal tildeles, for hvert af sammenslutningens medlemmer
— erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
elektroniske dokumenter og indscannede kopier af de følgende dokumenter, således at Europa-Parlamentet kan vurdere teknisk og faglig kapacitet:
— oplysninger om den foreslåede driftsleders kvalifikationer: uddannelse, erfaring og 3 henvisninger til almindelige bygge- og anlægskontrakter som driftsleder
— fortegnelse over bygge- og anlægsarbejder udført i de seneste 5 år med oplysninger om deres værdi, tidspunkt og sted. Fortegnelsen over større bygge- og anlægsarbejder skal ledsages af attester for vellykket udførelse, hvoraf det fremgår, at de blev behørigt udført efter god faglig standard (bilag 1 skal udfyldes)
— beskrivelse af distributionsnettet for materialerne, det tekniske udstyr og værktøjerne, som virksomheden vil anvende til udførelse af kontrakten
— Qualibat eller tilsvarende attester udarbejdet af uafhængige organer, der angiver, at den økonomiske aktør opfylder kvalitetssikringsstandarderne i forhold til de kvalitetssikringssystemer, der bygger på de europæiske standarder på området, og som er blevet certificeret af anerkendte organer. Hvis tilbudsgivere ikke er i besiddelse af disse attester eller ikke kan have dem i hænde inden for tidsfristerne, vil Europa-Parlamentet også acceptere anden dokumentation vedrørende lignende kvalitetssikringstiltag, som de måtte fremlægge
— attester udarbejdet af uafhængige organer, der angiver, at tilbudsgiveren er i overensstemmelse med miljøledelsesstandarderne eller -systemerne med relation til EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (»EMAS«) eller andre miljøledelsesstandarder, der er baseret på europæiske eller internationale standarder på området og som er udarbejdet af anerkendte organer. Europa-Parlamentet anerkender tilsvarende certifikater fra organer med base i andre medlemsstater. Parlamentet accepterer også anden dokumentation fremlagt af ansøgeren om tilsvarende tiltag vedrørende miljøledelse.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Europa-Parlamentet kræver, at tilbudsgiverne har følgende tekniske og faglige kapacitet:
— 3 eller flere arbejdsprojekter, der ligner arbejderne i denne kontrakt, hvert med en værdi på mindst 300 000 EUR og udført i de seneste 5 år
— driftslederen skal have mindst 10 års erfaring med ledelse af projekter, der er lig projektet omfattet af denne kontrakt, og vedkommende skal som driftsleder have overvåget mindst 3 lignende projekter, hvert med en værdi på mindst 200 000 EUR
— personale, der er kvalificeret til at udføre arbejde i forbindelse med kontrakten, og personale, der er uddannet til at arbejde i underafsnit 4 på området for asbest
— certificering i henhold til kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 eller tilsvarende eller, hvis de ikke er certificerede af et godkendt organ, en højtidelig erklæring, der attesterer, at de har et tilsvarende internt kvalitetssystem
— certificering i overensstemmelse med miljøledelsesstandarden EMAS/ISO 14001 eller tilsvarende eller, hvis de ikke er certificerede af et godkendt organ, en højtidelig erklæring, der attesterer, at de har et tilsvarende internt kvalitetssystem
— et netværk til levering af udstyr og et lager af værktøjer til sikring af udførelse af opgaverne i følgende land: Frankrig, region: Alsace.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.12.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 270 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 15.12.2014 - 15:00

Sted:

Europa-Parlamentet, Winston Churchill-Bygningen, 1 avenue du Président Schuman, 67000 Strasbourg, FRANKRIG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Højst 1 repræsentant for hver tilbudsgiver kan deltage. Send virksomhedens navn og deltagerens navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato pr. e-mail eller fax til ovennævnte adresse mindst 5 arbejdsdage før åbningen med henblik på udarbejdelsen af adgangspas. Virksomhedens repræsentant skal kunne fremvise gyldig legitimation.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Europa-Parlamentet vil organisere 2 besøg på stedet, som vil finde sted 13. og 14.11.2014 (9:30) i dets lokaler i Strasbourg. Højst 2 repræsentanter for hver virksomhed kan deltage. Send virksomhedens navn og deltagernes navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato pr. e-mail eller fax til nedennævnte adresse 2 arbejdsdage inden den første dato for besøg på stedet med henblik på udarbejdelsen af adgangspas. Repræsentanter skal kunne fremlægge gyldig identifikation.
Når repræsentanterne er blevet akkrediteret vil Europa-Parlamentet fremsende adgangsprocedurer og mødested samt en invitation til 1 af de 2 besøg.
Europa-Parlamentet vil udarbejde en rapport efter afslutningen af begge besøg på stedet, som vil blive vedlagt som bilag til det dokument, der stiller yderligere oplysninger til rådighed (se nedenfor). Alle rejseomkostninger i forbindelse med besøget på stedet skal afholdes af tilbudsgiverne og kan ikke refunderes af Europa-Parlamentet.
Deltagelse i 1 af de 2 besøg på stedet er obligatorisk: Kun de, der deltager, vil få tilladelse til at afgive bud. Deltagelse i 1 af de 2 besøg på stedet vil blive bekræftet ved underskrivelse af deltagerlisten.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Den Europæiske Unions Rets frister.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.10.2014