Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Έργα - 362167-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

24/10/2014    S205

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin, στο Στρασβούργο

2014/S 205-362167

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: plateau de Kirchberg, κτίριο Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Μονάδας Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Φαξ: +352 4300-23570

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin, στο Στρασβούργο.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στρασβούργο.

Κωδικός NUTS FR42 Alsace

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με καταμετρητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM), Pierre Pflimlin (PFL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ο αριθμός εγκαταστάσεων SRZ στο σύνολο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι 88.
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
— κτίριο Louise Weiss:
Πύργος: 36,
Κτίριο Υποδοχής Κοινού: 37,
— κτίριο Winston Churchill: 8,
— κτίριο Salvador de Madariaga: 4,
— κτίριο Pierre Pflimlin: 3.
Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 374 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των επιφυλάξεων, από την ημερομηνία αποστολής της εντολής παροχής υπηρεσιών.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45310000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 45400000 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Έκτακτη εκτέλεση εργασιών, από την παραλαβή της εντολής παροχής υπηρεσιών, εντός προθεσμίας 374 εργάσιμων ημερών (εκτός των περιπτώσεων κακών καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας).
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 374 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Δεν απαιτείται καμία χρηματική εγγύηση.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι όροι τιμολόγησης είναι οι ακόλουθοι:
— τα τιμολόγια εκδίδονται βάσει των περιοδικών καταστάσεων προόδου, την τελευταία ημέρα της περιόδου, με λεπτομερή αναφορά του όγκου των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο και υπολογίζονται με τη βοήθεια του καταλόγου ποσοτήτων και τιμών που έχει καταρτίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του. Η περιοδικότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μηνός.
— οι εκθέσεις προόδου θα πρέπει να εγκρίνονται από τη διεύθυνση του έργου και να επισυνάπτονται στο τιμολόγιο,
— για την τελευταία πληρωμή, το τιμολόγιο καταρτίζεται βάσει της τελικής εκκαθάρισης και της έκθεσης προόδου που έχουν εγκριθεί από τη διεύθυνση του έργου.
Τα οφειλόμενα ποσά που απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα εξοφλούνται εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την καταχώριση της αντίστοιχης αίτησης πληρωμής. Η εν λόγω προθεσμία περιλαμβάνει την έγκριση των εκθέσεων. Η καταχώριση της αίτησης πληρωμής θα πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5, το συντομότερο δυνατό και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την ημερομηνία καταχώρισής της. Οι πληρωμές θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σημείωση: για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σχέδιο σύμβασης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι όμιλοι οικονομικών φορέων εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν προσφορά εφόσον διασφαλίσουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών τους. Μπορεί να πρόκειται για οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα: προσωρινός συνεταιρισμός, ιδιωτικό συμφωνητικό ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μορφή συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον επιλεγέντα όμιλο να περιβληθεί, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ειδική νομική μορφή, εάν αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για τις δημόσιες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών — ιδίως για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί τις ακόλουθες άδειες:
— εγγραφή στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο εταιρειών.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: τα ακόλουθα ηλεκτρονικά έγγραφα και σαρωμένα αντίγραφά τους θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, ήτοι:
— αντίγραφο των ετήσιων λογαριασμών, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση και οι οποίοι ελέγχονται ή, ελλείψει αυτής της υποχρέωσης, πιστοποιούνται ως ειλικρινείς και αληθείς από εκπρόσωπο του υποψηφίου, τουλάχιστον των τελευταίων 2 οικονομικών ετών για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμού,
— απόδειξη έγκυρης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα των υποψηφίων θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 6 000 000 EUR, ο οποίος υλοποιήθηκε στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση, κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών ή, σε περίπτωση οικονομικού ομίλου, ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 3 000 000 EUR, στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση, κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών, για κάθε μέλος του ομίλου,
— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
τα ακόλουθα ηλεκτρονικά έγγραφα και σαρωμένα αντίγραφά τους θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ήτοι:
— ένδειξη των προσόντων του προτεινόμενου υπεύθυνου της επιχείρησης: κατάρτιση, πείρα, καθώς και οι 3 αναφορές συμβάσεων εργασιών γενικού αναδόχου ως επικεφαλής επιχειρήσεων,
— παρουσίαση καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη, με αναφορά στην αξία, την ημερομηνία και την τοποθεσία εκτέλεσής τους. Ο κατάλογος των σημαντικότερων εργασιών πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τα οποία διευκρινίζουν ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες και έχουν εκτελεστεί σωστά (βλέπε παράρτημα Ι),
— περιγραφή του δικτύου παραδόσεων υλικών, του τεχνικού εξοπλισμού και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την εκτέλεση της σύμβασης,
— τα πιστοποιητικά (πιστοποιητικά Qualibat ή ισοδύναμα) που εκδίδονται από ανεξάρτητους φορείς και βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός παράγων συμμορφώνεται με τους κανόνες εγγύησης της ποιότητας σχετικά με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που βασίζονται στις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων του τομέα και πιστοποιούνται από διαπιστευμένους οργανισμούς. Ελλείψει των εν λόγω πιστοποιητικών ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποδεχθεί επίσης άλλα αποδεικτικά ισοδύναμων μέτρων διασφάλισης ποιότητας τα οποία παράγονται από τους υποψηφίους,
— τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία βεβαιώνουν ότι ο υποψήφιος συμμορφώνεται με τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης σχετικά με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («EMAS») ή με άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και αναπτύσσονται από πιστοποιημένους οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη. Αποδέχεται επίσης άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που συντάσσει ο υποψήφιος.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις ακόλουθες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες:
— εκτέλεση τουλάχιστον 3 σχεδίων εργασιών παρόμοιας φύσης με τις εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, καθένα από τα οποία πρέπει να ήταν αξίας τουλάχιστον ίσης με 300 000 EUR, και τα οποία έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 5 έτη,
— ελάχιστη πείρα του υπεύθυνου της επιχείρησης 10 ετών στη διαχείριση παρόμοιων σχεδίων με εκείνο της παρούσας σύμβασης και παρακολούθηση τουλάχιστον 3 σχεδίων παρόμοιας φύσης, καθένα εκ των οποίων ήταν αξίας ίσης με ή μεγαλύτερης από 200 000 EUR, ως επικεφαλής επιχειρήσεων,
— καταρτισμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης και του προσωπικού που είναι εκπαιδευμένο να εργάζεται στον υποτομέα 4 στη ζώνη αμιάντου,
— πιστοποίηση κατά το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο ή, ελλείψει πιστοποίησης από εγκεκριμένο οργανισμό, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται η ύπαρξη ισοδύναμου εσωτερικού συστήματος ποιότητας,
— πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS/ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο ή ελλείψει πιστοποίησης από εγκεκριμένο οργανισμό, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται η ύπαρξη ισοδύναμου εσωτερικού συστήματος ποιότητας,
— διάθεση δικτύου παραδόσεων υλικών και πάρκου εργαλείων, τα οποία διασφαλίζουν την εκτέλεση των εργασιών στην ακόλουθη χώρα: Γαλλία, περιοχή: Αλσατία.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
8.12.2014
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 270 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 15.12.2014 - 15:00

Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κτίριο Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Στρασβούργο, ΓΑΛΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: δύναται να συμμετάσχει 1 εκπρόσωπος κατ' ανώτατο όριο ανά υποψήφιο. Προκειμένου να ετοιμαστεί η άδεια εισόδου, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω, 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την αποσφράγιση, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης του εκπροσώπου σας. Ο εκπρόσωπός σας πρέπει να διαθέτει ισχύον έγγραφο ταυτότητας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει 2 επιτόπιες επισκέψεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14.11.2014 (9:30) στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μπορούν να παραστούν 2 κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωποι ανά εταιρεία. Προκειμένου να ετοιμαστεί η άδεια εισόδου, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω, 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία των επισκέψεων, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποί σας πρέπει να διαθέτουν ισχύον έγγραφο ταυτότητας.
Μετά από τη διαπίστευση των εκπροσώπων σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διευκρινίσει τους όρους πρόσβασης και το σημείο συνάντησης, και θα σας καλέσει σε μία από τις 2 επισκέψεις.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συντάξει πρακτικά στη λήξη των 2 επιτόπιων επισκέψεων, τα οποία θα επισυναφθούν ως παράρτημα στο κατωτέρω έγγραφο συμπληρωματικών πληροφοριών. Τα ενδεχόμενα έξοδα μετακίνησης για την επιτόπια επίσκεψη θα βαρύνουν εσάς και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η συμμετοχή σε μία από τις 2 επιτόπιες επισκέψεις είναι υποχρεωτική: μόνον οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη, επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά. Η συμμετοχή σας σε μία από τις 2 επιτόπιες επισκέψεις θα επιβεβαιώνεται μέσω της υπογραφής σας στον κατάλογο παρουσιών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Η προθεσμία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
13.10.2014