Byggentreprenader - 362167-2014

Visa förkortad version

24/10/2014    S205

Luxemburg-Luxemburg: Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i byggnaderna Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill och Pierre Pflimlin, Strasbourg

2014/S 205-362167

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-byggnaden
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i byggnaderna Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill och Pierre Pflimlin, Strasbourg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Strasbourg.

NUTS-kod FR42 Alsace

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i Europaparlamentets byggnader Louise Weiss (LOW), Salvador de Madariaga (SDM) och Pierre Pflimlin (PFL) i Strasbourg
Det finns 88 rum för underordnade fördelningsstativ för alla Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.
Dessa rum är fördelade enligt följande:
— Louise Weiss-byggnaden:
Tornet: 36;
ERP: 37,
— Winston Churchill-byggnaden: 8,
— Salvador de Madariaga-byggnaden: 4,
— Pierre Pflimlin-byggnaden: 3.
Utförandeperioden för kontraktet är satt till 374 arbetsdagar, inbegripet återtagande av reservationer, från datumet då instruktionerna sänts.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Utförande av arbetena i tid, från mottagande av instruktioner, inom 374 arbetsdagar (ej inbegripet dåligt väder eller i händelse av force majeure).
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
dagar: 374 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ingen finansiell garanti krävs.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Faktureringsförfarandena är enligt följande:
— Fakturor ska baseras på periodiska framstegsrapporter, som utställts den sista dagen av en angiven tidsperiod, innehåller uppgifter om utförd arbetskvantitet under denna period och beräknas på grundval av de uppgifter om kvantitet och priser som uppdragstagaren uppgivit i sitt anbud. Sådana tidsperioder ska omfatta åtminstone 1 månad.
— Lägesrapporter måste godkännas av projektledaren och bifogas fakturan.
— För slutbetalningen ska fakturan upprättas med underlag av de slutliga utförliga räkenskaperna och framstegsrapporten som godkänts av projektledningen.
De belopp som ska betalas för utförandet av detta kontrakt kommer att betalas inom 60 kalenderdagar från det datum då tillhörande begäran om betalning registreras. Denna period inbegriper godkännande av rapporter. Begäran om betalning kommer att registreras av den relevanta avdelningen vid Europaparlamentet, som anges i punkt 5, så snart som möjligt och kommer att anses mottagen vid dess registeringsdatum. Betalningar anses ha utförts det datum då Europaparlamentets konto belastas.
Observera: Se kontraktsutkastet för ytterligare upplysningar.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Grupper av ekonomiska aktörer får lämna anbud under förutsättning att de garanterar att deras medlemmar är solidariskt ansvariga. Denna kan innefatta en enhet som är eller inte är en juridisk person: ett konsortium, ett privat avtal eller någon annan lämplig form av samarbete. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att begära att den grupp som tilldelas kontraktet antar en specifik rättslig form innan kontraktet undertecknas om detta är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.
Europaparlamentet kräver av anbudsgivare att de ska ha de administrativa godkännanden som krävs för utförandet av verksamheten inom ramen för kontraktet i enlighet med nationell lagstiftning.
I synnerhet erfordrar Europaparlamentet följande godkännande:
— Inskrivning i handels- och företagsregistret.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Elektroniska handlingar och skannade kopior av följande handlingar så att Europaparlamentet kan bedöma ekonomisk och finansiell kapacitet:
— Kopia på årsbokslut, publicerade i årsrapporten som genomgått revision eller, om den inte gjort det, som intygats som precis och äkta av en företrädare för anbudsgivaren, för de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats. Detta är ett minimikrav.
— Bevis på giltig yrkesansvarsförsäkring.
Eventuella minimistandardnivåer: Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella kapacitet kommer att bedömas på grundval av följande kriterier:
— Minsta årsomsättning på 6 000 000 EUR, som härrört från området som täcks av det kontrakt som ska tilldelas, under de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats, eller, om det rör sig om en ekonomisk grupp, en minsta årsomsättning på 3 000 000 EUR, som härrört från området som täcks av det kontrakt som ska tilldelas, under de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats, för varje gruppmedlem.
— Yrkesansvarsförsäkring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Elektroniska handlingar och skannade kopior av följande handlingar så att Europaparlamentet kan bedöma teknisk och yrkesmässig kapacitet:
— Uppgifter om kvalifikationer för den föreslagna projektledaren: utbildning, erfarenhet och 3 referenser för huvudentreprenadavtal för byggentreprenad för projektchefen.
— En förteckning över byggentreprenad som utförts under de 5 senaste åren, med angivande av värden, datum och platser. Förteckningen över större byggentreprenader ska åtföljas av intyg om tillfredsställande utförande som anger huruvida de vederbörligen slutförts enligt god yrkesmässig standard (bilaga I ska fyllas i).
— En beskrivning av leveransnätverket för materialen, teknisk utrustning och verktyg som använts av företaget vid genomförandet av kontraktet.
— Qualibat eller liknande intyg som utfärdats av oberoende organ som styrker att den ekonomiska aktören uppfyller kvalitetssäkringsstandarderna med avseende på kvalitetssäkringssystem som baserar sig på serien av europeiska standarder inom området och som certifierats av erkända organ. Om anbudsgivare inte förfogar över dessa intyg eller inte kan erhålla dem inom de angivna tidsfristerna kan Europaparlamentet även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som tillhandahållits av anbudsgivarna.
— Intyg som utfärdats av oberoende organ som styrker att anbudsgivaren uppfyller de standarder eller system för miljöledning som avser EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) eller andra standarder för miljöledning baserade på europeiska eller internationella standarder inom området och som utfärdats av erkända organ. Europaparlamentet godkänner motsvarande certifikat från organ som är baserade i andra medlemsstater. Det kommer också att godta andra bevis som lagts fram av anbudsgivaren på motsvarande åtgärder med avseende på miljöledning.
Eventuella minimistandardnivåer:
Europaparlamentet kräver att anbudsgivare ska ha följande tekniska och yrkesmässiga kapacitet:
— 3 eller flera byggentreprenadprojekt som genomförts under de 5 senaste åren och som liknar byggentreprenaden inom ramen för detta projekt, vart och ett med ett värde på minst 300 000 EUR.
— Projektchefen ska ha minst 10 års erfarenhet av ledning av projekt som liknar det i detta kontrakt och ska som projektchef ha övervakat minst 3 liknande projekt, vart och ett med ett värde på minst 200 000 EUR.
— Personal som är behörig att utföra arbeten inom ramen för kontraktet och personal som är utbildad att arbeta enligt underavdelning 4 inom asbestområdet.
— Anbudsgivarna ska vara certifierade i enlighet med kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 eller motsvarande, eller, om de saknar certifiering från ett godkänt organ, tillhandahålla en försäkran på heder och samvete som styrker att de har ett motsvarande internt kvalitetssystem.
— Anbudsgivarna ska vara certifierade i enlighet med miljöledningsstandarden Emas/ISO 14001 eller motsvarande, eller, om de saknar certifiering från ett godkänt organ, tillhandahålla en försäkran på heder och samvete som styrker att de har ett motsvarande internt kvalitetssystem.
— Ett leveransnätverk för utrustning och ett verktygslager som säkerställer utförandet av arbetsuppgifterna i följande land: Frankrike, region: Alsace.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
8.12.2014
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 270 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 15.12.2014 - 15:00

Plats:

Europaparlamentet, Winston Churchill-byggnaden, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, FRANKRIKE.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 1 företrädare per anbudsgivare får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka företagets namn och uppgifter om företrädarens namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post eller fax till ovannämnda adress minst 5 arbetsdagar före öppnandet. Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Europaparlamentet kommer att anordna 2 platsbesök som kommer att äga rum den 13.11.2014 och den 14.11.2014 (9:30) i dess lokaler i Strasbourg. Högst 2 företrädare per företag får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, skicka, 2 dagar före det första datumet för platsbesök, företagets namn och uppgifter om deltagarnas namn, befattningar, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post eller fax till adressen som anges nedan. Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.
Efter att företrädaren ackrediterats kommer Europaparlamentet att tillhandahålla information om passerkontroll och mötesplatsen och bjuda in till 1 av de 2 besöken.
Europaparlamentet kommer att sammanställa en rapport vid slutet av båda platsbesök som kommer att bifogas det nedan nämnda dokumentet med kompletterande information. Resekostnader i samband med platsbesöket står anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.
Deltagande i 1 av de 2 platsbesöken är obligatoriskt: Endast de som närvarar får lämna anbud. Deltagande i 1 av de 2 platsbesöken kommer att bekräftas genom undertecknande av närvarolistan.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Europeiska unionens tribunals tidsfrister.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13.10.2014