Строителство - 362316-2020

03/08/2020    S148

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари

2020/S 148-362316

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Николова
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-2913
Факс: +359 2931-0663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор

II.1.2)Основен CPV код
45213321 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор, включва изпълнението на следните основни дейности: изготвяне на технически проект за ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; изграждане на ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; съгласно изготвен технически проект изпълнение на реконструкция на втори, трети и четвърти перони, в т.ч. прекъсване на 3-ти коловоз, от който се създават 2 глухи коловоза, преустройство на контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации във връзка с реконструкцията на коловозите; разрушаване на старо приемно здание, външна тоалетна, пост 1 и пост 2; работно проектиране и авторски надзор.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 993 406.90 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45213321 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
71221000 Архитектурно проектиране на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:

На територията на гаров комплекс жп гара Нова Загора (Република БЪЛГАРИЯ, Област Сливен, град Нова Загора)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:

— изготвяне на технически проект въз основа на приложения идеен проект за приемното здание, първи перон и паркинг (за реконструкцията на втори, трети и четвърти перони има изготвен и приложен технически проект),

— изготвяне на работни чертежи и детайли по време на строителството,

— актуализация на работните чертежи и детайли в процеса на строителството при възникване на необходимост във връзка с действителното състояние при разкриване на отделните елементи и/или по повод изменения в нормативната уредба и/или изготвяне на съвместни чертежи и записки с взаимодействащи проекти и/или при наличие на забележки от Нотифицирания орган,

— провеждане на съгласувателни процедури за двата технически проекта, а при необходимост — и на работните чертежи и детайли.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К2А — предложение за проектиране (раздел А) / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: К2Б — предложение за технология и организация изпълнение на строителството (раздел Б) / Тежест: 30
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“ по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

В ст-стта в полета II.1.7) и V.2.4) са включени непредвидени работи в размер на 10 (десет) процента от стойността или 272 127,90 BGN.

КО=ПТ1+ПТ2, където:

КО — комплексна оценка по финансови и техн показатели — макс. ст-ст на КО е 100 т.;

ПТ1 — показател „цена“, макс. ст-ст е 60 т., като: ПТ1=(Цmin/Цi)х60

ПТ2 — техн. оценка — макс. ст-ст 40 т., като: ПТ2=К2А+К2Б:

К2А=6т+2т+2т

К2Б=20т+3т+7т

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 237-580596
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 11164
Наименование:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ВДХ“ АД
Национален регистрационен номер: 119081953
Пощенски адрес: ул. „Шандор Петьофи“ № 13—15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: offers@vdh.bg
Телефон: +359 29809885
Факс: +359 29531176
Интернет адрес: http://www.vdh.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 151 502.16 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 993 406.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно глава 27 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: t.arnaudova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323278
Факс: +359 29310663
Интернет адрес: www.rail-infra.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2020