Építési beruházás - 362317-2020

03/08/2020    S148

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2020/S 148-362317

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉNYGÖ önkormányzati utak kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000463492020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósuló önkormányzati utak útépítési, kerékpárút építési, csapadékvíz elvezetési, valamint szennyvíz- és vízvezeték építés kivitelezési munkák – I. ütem

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz.: Lásd II.2.4) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK

Útépítés

— Humusz leszedés 1,0 km-ig mozgatva: 122 301,62 m3

— Bevágás készítése 1,0 km-ig mozgatva: 220 077,35 m3

— Töltés készítése – helyben kitermelt anyagból, kezelve: 113 895,98 m3

— Talajjavító réteg készítése (cementes-meszes stabilizációval): 90 336,67 m3

— Zúzott kő útalap készítése: 5 925,04 m3

— Betonburkolat készítése: 21 904,19 m3

— Aszfaltburkolat építése közúton: 18 796,06 m3

(3 réteg, összesen 19 cm vastag aszfalt építése közúton: 98 926,63 m2)

— Aszfaltburkolat építése kerékpárúton: 978,14 m3

(2 réteg, összesen 6 cm vastag aszfalt építése kerékpárúton: 16 302,33 m2)

— Térkő burkolat készítése: 4 565,32 m2

— N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát szélességjelző prizmával: 4 512,05 m

— Szegélyépítés: 17 876,01 m

— Kerékpáros védőkorlát / csőkorlát / elhelyezése: 3 893,16 m

— Folyóka építése előre gyártott elemekből: 210,50 m

— Zárt csapadékcsatorna: 1 345,8 m

— Nyílt burkolt csapadékvíz-elvezető árok építése: 7 477,4m

— Nyílt földmedrű csapadékvíz-elvezető árok építése: 5 747,60 m

— Közvilágítási hálózat építése – oszlop: 149 db

— Közvilágítási hálózat építése – kábel: 5 249 m

Ivóvíz- szennyvíz

— Vízvezeték építése, PE 100 SDR17 PN10 bar nyomócső: 3 957,2 m

— Gravitációs szennyvízelvezető KG PVC csatorna építése: 2 026,0 m

Hírközlési alépítmény

— Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza): 24 240 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

A teljesítés helyszínéül szolgáló ingatlanok: Debrecen, 0264/347., 0264/350., 0264/135., 0264/349., 0264/348., 0264/345., 0253., 0254/214., 0260/37., 0260/38., 0260/36., 0260/17., 0260/16., 0254/218., 0254/221., 0254/222., 0254/179., 0254/95., 0254/96., 0254/97., 0254/98., 0260/23., 0260/24., 0260/27., 0260/28., 0272/125., 0272/129., 0272/126. hrsz.-ú ingatlanok.

A műszaki dokumentumok az EKR rendszerben a méretkorlátra tekintettel tömörített fájl darabolásával kerültek feltöltésre. A dokumentáció eléréséhez valamennyi darabolt fájlt egy azonos könyvtárba kell letölteni, majd a fájlokat össze kell fűzni (az összefűzést a "Közbeszerzési dokumentáció.001" fájl tekintetében kell csak elindítani). Az így keletkező .zip fájl kicsomagolásával érhetők el a dokumentumok.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki hírközési alépítményi hálózat kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember,aki kerékpárút kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 102-245294
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

ÉNYGÖ önkormányzati utak kivitelezési munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást a Kbt. 53. §-a alapján visszavonta. Indoklás: Az ajánlati felhívás visszavonása szakmailag indokolt, tekintettel arra, hogy az ajánlattevői kérdések miatt szükségessé váló módosítás a Kbt. 55. § (6) bekezdésére tekintettel nem alkalmazható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/07/2020