TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 36250-2022

21/01/2022    S15

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2022/S 015-036250

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 252-671605)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Kubicy 6
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Tel.: +48 323256460
Faks: +48 322195040
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.tychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach. Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

Numer referencyjny: 24/XII/NZ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach.

Część 2

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 252-671605

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 11/02/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 11/05/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 10:05

Powinno być:

Data: 11/02/2022

Czas lokalny: 10:05

VII.2)Inne dodatkowe informacje: