Works - 36253-2022

21/01/2022    S15

Poland-Żukowo: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-036253

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-657910)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
National registration number: 5891962110
Postal address: ul. Pod Otomino 44
Town: Żukowo
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 83-330
Country: Poland
Contact person: Michał Sirocki
E-mail: m.sirocki@skzukowo.pl
Internet address(es):
Main address: http://skzukowo.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni i Lniskach wraz z sieciami wodociągowymi oraz modernizacja przepompowni ścieków w Leźnie

Reference number: ZP/10/R/21
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch powiązanych ze sobą zadań następujących zadań inwestycyjnych:

1) Zadanie nr 1 – Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Leźno ul. Dębowa.

2) Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w Przyjaźni i Lniskach oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieciami wodociągowymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ oraz dokumentacji technicznej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-657910

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: Zmieniono warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Instead of:

Wykaz i krótki opis warunków:

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 Pzp oraz,

b) art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 7) Pzp,

z uwzględnieniem postanowień art. 109 ust. 3 oraz art. 110 Pzp.

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2.

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową w wysokości 1.000.000,00 złotych.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek powinien spełniać przynajmniej jeden z tych Wykonawców.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:

4.1) będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika następujących robót (w ramach jednej lub kilku umów):

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 2000 mb,

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi lub PP lub polimerobetonowymi o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 200 mb

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub rozbudowie sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności minimum 50m3/h

4.2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 4000 mb;

b) min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi lub PP lub polimerobetonowymi o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 400 mb;

c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub rozbudowie sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych i wykazu osób.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, określonych w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Read:

Wykaz i krótki opis warunków:

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 Pzp oraz,

b) art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 7) Pzp,

z uwzględnieniem postanowień art. 109 ust. 3 oraz art. 110 Pzp.

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2.

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową w wysokości 1.000.000,00 złotych.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek powinien spełniać przynajmniej jeden z tych Wykonawców.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:

4.1) będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika następujących robót (w ramach jednej lub kilku umów):

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 2000 mb,

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi lub PP lub polimerobetonowymi o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 200mb

• min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub rozbudowie sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych lub deszczowych

4.2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200mm i długości nie mniejszej niż 4000mb;

b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi lub PP lub polimerobetonowymi o średnicy min. 200mm i długości nie mniejszej niż 400mb;

c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub rozbudowie sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych lub deszczowych o wydajności min.50m3/h

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych i wykazu osób.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, określonych w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Zmianie ulega termin skladania ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Zmianie ulega termin otwarcia ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 04/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: