Works - 36263-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zabrze: Construction work for gas pipelines

2022/S 015-036263

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 012-027731)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postal address: ul. Szczęść Boże 11
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-800
Country: Poland
Contact person: Tomasz Kozak
E-mail: przetargi.zabrze@psgaz.pl
Telephone: +48 323985580
Internet address(es):
Main address: https://www.psgaz.pl
Address of the buyer profile: https://www.psgaz.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

WUP-000076: BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN400 MOP 2,5 MPA RELACJI DĄBROWA GÓRNICZA – SZOPIENICE

Reference number: 2022/W100/WUP-000076
II.1.2)Main CPV code
45231220 Construction work for gas pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 2,5 MPa relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice, o długości ok. 3,7 km wraz z zespołem zaporowo-upustowym (ZZU Sokolska) z odgałęzieniem DN 200 o długości ok. 25mb oraz gazociąg DN 400 na odcinku w rejonie przekroczenia ulicy Krakowskiej w Będzinie o długości ok. 42m w miejscowości Będzin i Sosnowiec.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-027731

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Lot No: Cała część
Instead of:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Read:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opiewające na kwotę 10.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

Section number: III.1.3
Lot No: Cała część
Instead of:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Read:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykażą, że

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) polegające na wykonaniu robót budowlanych w postaci budowy lub przebudowy lub remontu sieci gazowej, odpowiadającej swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o jednostkowej długości stanowiącej minimum 30% długości przedmiotu zamówienia (jak w pkt. 2.1. OPZ);

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie umowy) obejmujące budowę rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych, których zakres obejmował wykonanie co najmniej dwóch przewiertów HDD (horyzontalny przewiert sterowany) na każdej z inwestycji dla rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych;

• posiadają Świadectwo Kwalifikacyjne

• posiadają kwalifikowane (uznane) technologie spawania

• dysponują lub będą dysponować laboratorium jakości badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych,

b) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

• Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót, każda z osób powinna posiadać łącznie następujące doświadczenie i kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania

• personel nadzoru spawalniczego

• personel prowadzący badania wizualne połączeń spawanych,

• co najmniej 4 spawaczy lub operatorów urządzeń spawalniczych,

• specjalista ochrony przeciwkorozyjnej

• Kierownik robót elektrycznych

Uwaga:

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z późn. zm.),

na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.);

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w treści SWZ pkt 6.

VII.2)Other additional information: